Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Til innholdsfortegnelse

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene i proposisjonen antas ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

At reglene for bruk av åndsverk klargjøres og forenkles, kan medføre færre tvister på området. I den forbindelse vises det særlig til forslagene om å klargjøre reglene for overgang av opphavsrettigheter. Disse reglene vil kunne medføre noe økte utgifter for kommersielle brukere, med tilsvarende økte inntekter for rettighetshaverne.

Særlig vil forslaget om lovfesting av krav på rimelig vederlag ved overdragelse av rettigheter kunne styrke den økonomiske stillingen til opprinnelige opphavere og utøvende kunstnere.

Forslaget om at det ikke vil være tillatt å strømme film og andre åndsverk fra Internett o.l. som åpenbart er ulovlig lagt ut, kan medføre at omfanget av slik bruk reduseres. I den grad slik bruk erstattes med bruk av lovlige tjenester, vil dette kunne gi økte inntekter for rettighetshaverne.

Forslaget om innføring av en teknologinøytral avtalelisensbestemmelse for klarering av rettigheter til audiovisuelt innhold og radiosendinger vil kunne gi gevinster for både rettighetshaverne og brukerne. Bruk av avtalelisens forutsetter imidlertid at rettighetshaverne og brukerne ønsker å forhandle slike avtaler. Effektene av bestemmelsen vil derfor bero på i hvilken grad aktørene på området ønsker å benytte muligheten for å inngå slik avtalelisens.

Til forsiden