Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Til innholdsfortegnelse

9 Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon

Ved gjennomføring av opphavsrettsdirektivet (2001/29/EF) i åndsverkloven i 2005 ble det innført et nytt kapittel 6a i åndsverkloven, jf. Ot.prp. nr. 46 (2004–2005) og Innst. O nr. 103 (2004–2005). I kapitlet gis det vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon, som rettighetshavere anvender for å kontrollere bruken av sitt materiale. Fra før fantes regler i straffeloven 1902 om bl.a. uberettiget tilgang til data, men disse ble ikke ansett tilstrekkelige for å oppfylle direktivforpliktelsen. Resultatet av gjennomføringen ble en viss grad av dobbeltregulering. På denne bakgrunn foreslo Datakrimutvalget i NOU 2007: 2 å samordne de to regelverkene. Både Justis- og politidepartementet og Kultur- og kirkedepartementet stilte seg positive til forslaget om en gjennomgang og eventuell samordning av regelverkene, men ved Justis- og politidepartementets forberedelse til ny straffelov, jf. Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), ble det ansett som mest hensiktsmessig at gjennomgangen ble foretatt i forbindelse med hovedrevisjonen av åndsverkloven.

I høringsnotatet om ny åndsverklov ble det uttalt at utredningen av disse spørsmålene vil måtte skje som et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet, og at departementene vil komme tilbake til dette i en egen høringssak. På denne bakgrunn ble det i høringsnotatet ikke foreslått materielle endringer i bestemmelsene i gjeldende kapittel 6a, ut over at Kongens kompetanse til å gi nærmere regler i gjeldende § 53b ble foreslått lagt til departementet. Gjeldende kapittel 6a ble foreslått videreført som kapittel 7 i ny åndsverklov.

Det har ikke latt seg gjøre å gjennomføre høring av disse spørsmålene innen fremleggelsen av denne lovproposisjonen. En gjennomgang og eventuell samordning av bestemmelser i straffeloven kapittel 21 og forslag til ny åndsverklov kapittel 7 vil derfor bli vurdert på et senere tidspunkt.

Gjeldende kapittel 6a foreslås videreført som kapittel 7 (§§ 100-104) i ny åndsverklov med nevnte endring i forskriftskompetansen samt enkelte språklige endringer i bestemmelsene som ikke er ment å endre realiteten.

Til forsiden