Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over sentrale forarbeider til lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.

Prop. 69 L (2014–2015) Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.). Innst. 328 L (2014–2015).

Prop. 54 L (2013–2014) Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv). Innst. 201 L (2013–2014).

Prop. 65 L (2012–2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett). Innst. 266 L (2012–2013).

Ot.prp. nr. 88 (2005–2006) Om lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.). Innst. O. nr. 13 (2006–2007).

Ot.prp. nr. 46 (2004–2005) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m. Innst. O. nr. 103 (2004–2005).

Ot.prp. nr. 15 (1999–2000) Om lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. Innst. O. nr. 67 (1999–2000).

Ot.prp. nr. 85 (1997–98) Om lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EU-direktiv om rettslig vern av databaser). Innst. O. nr. 37 (1998–99).

Ot.prp. nr. 80 (1996–97) og Ot.prp. nr. 6 (1997–98) Om lov om endringer i åndsverkloven. Innst. O. nr. 9 (1997–98).

Ot.prp. nr. 54 (1994–95) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m. Innst. O. nr. 71 (1994–95).

Ot.prp. nr. 15 (1994–95) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m. Innst. O. nr. 46 (1994–95).

Ot.prp. nr. 84 (1991–92) Om lov om endringer i lov 12 mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. og i enkelte andre lover som følge av EØS-avtalen. Innst. O. nr. 6 (1992–93).

Ot.prp. nr. 36 (1988–89) Sekundærbruk av utøvende kunstneres prestasjoner. Innst. O. nr. 48 (1988–89).

Ot.prp. nr. 34 (1987–88) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m. Innst. O. nr. 2 (1988–89).

Ot.prp. nr. 80 (1984–85) Om nabolandfjernsyn i kabel. Innst. O. nr. 107 (1984–85).

Ot.prp. nr. 26 (1959–60) Om lov om opphavsrett til åndsverk. Innst. O. XI (1960–61).

NOU 1988: 22 Endringer i åndsverkloven m.v.

NOU 1987: 28 Billedkunst m.v.

NOU 1987: 16 Fotografiretten.

NOU 1986: 18 Opphavsrett og edb.

NOU 1985: 30 Betaling for sekundærbruk av utøvende kunstneres prestasjoner.

NOU 1985: 6 Arbeidstakers opphavsrett.

NOU 1984: 25 Nabolandfjernsyn i kabel.

NOU 1983: 35 Endringer i åndsverkloven m.v.

NUT 1950: 1 Innstilling til lov om opphavsrett til litterære og kunstneriske verk.

Til forsiden