Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over ny åndsverklov

Kapittel 1 Grunnleggende bestemmelser om opphavsrett til åndsverk

 • § 1 Lovens formål

 • § 2 Opphavsrett til åndsverk

 • § 3 Opphavsrettens innhold

 • § 4 Visse midlertidige eksemplar

 • § 5 Rett til navngivelse og vern mot krenkende bruk (ideelle rettigheter)

 • § 6 Bearbeidelser mv.

 • § 7 Samleverk

 • § 8 Fellesverk

 • § 9 Ukjent opphaver

 • § 10 Offentliggjøring og utgivelse

 • § 11 Opphavsrettens vernetid

 • § 12 Vernetid for anonyme åndsverk

 • § 13 Vernetid for verk som tidligere ikke er offentliggjort

 • § 14 Åndsverk som ikke har opphavsrettslig vern

 • § 15 Forholdet til vern etter annen lovgivning

Kapittel 2 Rettigheter til utøvende kunstnere og produsenter mfl. (nærstående rettigheter)

 • § 16 Utøvende kunstneres enerett

 • § 17 Heving av avtale om rettigheter til lydopptak

 • § 18 Utøvende kunstners rett til tilleggsvederlag

 • § 19 Avtale om løpende vederlag

 • § 20 Produsenters enerett

 • § 21 Vederlag for offentlig fremføring og overføring til allmennheten av lydopptak

 • § 22 Kringkastingsforetaks rettigheter

 • § 23 Eneretten til fotografiske bilder

 • § 24 Eneretten til databaser

Kapittel 3 Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens mv.

I Generelle bestemmelser

 • § 25 Alminnelige bestemmelser for bruk av åndsverk etter dette kapittel

 • § 26 Kopiering til privat bruk

 • § 27 Spredning av eksemplar (konsumpsjon)

 • § 28 Visning av eksemplar (konsumpsjon)

 • § 29 Sitat

 • § 30 Tilfeldig eller underordnet medtakelse av et verk

 • § 31 Gjengivelse av verk plassert i det offentlige rom

 • § 32 Offentlige forhandlinger mv.

 • § 33 Dokumentinnsyn mv.

 • § 34 Begrensninger i videre bruk av dokumenter og adgang til sitat fra ikke-offentliggjorte dokumenter

 • § 35 Offentlig gjengivelse av debattprogram

 • § 36 Gjengivelse av verk ved medias omtale av dagshending

 • § 37 Gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk i kritisk og vitenskapelig fremstilling og biografier

 • § 38 Gjengivelse av kunstverk og fotografisk verk i katalog mv.

 • § 39 Endring av byggverk og bruksgjenstander

 • § 40 Fri bruk ved seremonier, ungdomsstevner og andre tilstelninger

II Bruk av datamaskinprogram og databaser

 • § 41 Rett til endringer i datamaskinprogram og databaser

 • § 42 Omvendt utvikling av datamaskinprogram

III Bruk av verk i undervisningsvirksomhet

 • § 43 Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet

 • § 44 Tvangslisens for samleverk til bruk i undervisning mv.

 • § 45 Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet

 • § 46 Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet

IV Bruk av verk i virksomheter, arkiv, bibliotek, museer mv.

 • § 47 Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv.

 • § 48 Opptak for bruk i visse døgninstitusjoner

 • § 49 Bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer mv.

 • § 50 Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer

V Bruk av hitteverk i kulturarvinstitusjoner mv.

 • § 51 Kulturarvinstitusjoner som er omfattet av reglene om hitteverk

 • § 52 Definisjon av hitteverk

 • § 53 Bruk av hitteverk

 • § 54 Omfattende søk etter rettighetshavere mv.

VI Bruk av verk for personer med nedsatt funksjonsevne

 • § 55 Fri bruk for personer med nedsatt funksjonsevne

 • § 56 Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for personer med nedsatt funksjonsevne

VII Bruk av verk på det audiovisuelle området mv.

 • § 57 Avtalelisens for tilgjengeliggjøring av audiovisuelle produksjoner

 • § 58 Midlertidige (efemære) opptak

VIII Følgerett ved videresalg av kunstverk

 • § 59 Følgerett ved videresalg av kunstverk

 • § 60 Beregning og innkreving av følgerettsvederlaget

 • § 61 Ufravikelighet og opplysningsplikt mv. ved følgerett

IX Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd mv.

 • § 62 Tvisteløsning for bruk av verk ved tvangslisens

 • § 63 Vilkår for bruk av verk ved avtalelisens

 • § 64 Vederlag for bruk av verk ved avtalelisens

 • § 65 Tvisteløsning ved avtalelisens

 • § 66 Organisasjoners søksmålsrett

Kapittel 4 Opphavsrettens overgang mv.

 • § 67 Alminnelige bestemmelser om overdragelse

 • § 68 Endringer og videreoverdragelse

 • § 69 Rett til rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett

 • § 70 Avregning og kontroll

 • § 71 Åndsverk skapt i arbeidsforhold mv.

 • § 72 Datamaskinprogram skapt i arbeidsforhold

 • § 73 Avtaler om innspilling av filmverk

 • § 74 Avtaler om fremføring og overføring

 • § 75 Forlagsavtaler

 • § 76 Arv

 • § 77 Opphavsretten og formuesforholdet mellom ektefeller

 • § 78 Utlegg og annen tvangsforfølgning

Kapittel 5 Straff og erstatning mv.

 • § 79 Forbud mot inngrep og andre overtredelser

 • § 80 Straff

 • § 81 Straff for grovt inngrep

 • § 82 Vederlag og erstatning

 • § 83 Tiltak for å hindre inngrep og andre overtredelser

 • § 84 Tillatelse til bruk

 • § 85 Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep og overtredelse

 • § 86 Tvungent verneting

Kapittel 6 Særskilte tiltak ved inngrep i opphavsrett m.m. på Internett

I Behandling av personopplysninger og tilgang til abonnementsopplysninger

 • § 87 Behandling av personopplysninger som gjelder opphavsrettsinngrep m.m.

 • § 88 Tilgang til opplysninger som identifiserer innehaver av abonnement brukt ved opphavsrettsinngrep m.m.

II Tiltak rettet mot nettsted

 • § 89 Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det gjøres tilgjengelig materiale som gjør inngrep i opphavsrett m.m.

 • § 90 Begjæringen

 • § 91 Behandling av begjæringen

 • § 92 Rettens avgjørelse

 • § 93 Etterfølgende forhandlinger

 • § 94 Gjennomføring av pålegg

 • § 95 Opphevelse av pålegg

 • § 96 Bortfall av pålegg

 • § 97 Sakskostnader

 • § 98 Erstatning ved opphevelse og bortfall av pålegg

 • § 99 Forholdet til tvisteloven

Kapittel 7 Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon

 • § 100 Forbud mot omgåelse mv. av effektive tekniske beskyttelsessystemer

 • § 101 Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt

 • § 102 Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram

 • § 103 Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon

 • § 104 Arbeider vernet etter kapittel 2

Kapittel 8 Forskjellige bestemmelser

 • § 105 Retten til eget bilde

 • § 106 Bestilte portretter

 • § 107 Forbud mot å bruke tittel mv. som kan forveksles med annet åndsverk

 • § 109 Forbud mot å tilgjengeliggjøre åndsverk på en krenkende måte

 • § 110 Plikt til å varsle opphaveren før ødeleggelse av åndsverk

 • § 111 Opphaverens rett til å få adgang til åndsverk i andres besittelse

 • § 112 Forholdet til tjenesteloven

 • § 113 Bestemmelser om trykte verk mv.

Kapittel 9 Lovens rekkevidde

 • § 114 Lovens rekkevidde for opphavsrett til åndsverk

 • § 115 Lovens rekkevidde for nærstående rettigheter

 • § 116 Lovens anvendelse for satellittkringkasting

 • § 117 Forskriftshjemmel for å kunne gi loven anvendelse for andre åndsverk

 • § 118 Lovens anvendelse for eksisterende åndsverk

Kapittel 10 Sluttbestemmelser

 • § 119 Ikrafttredelses- og overgangsregler

 • § 120 Endringer i andre lover

Til forsiden