Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Til innholdsfortegnelse

11 Lovens rekkevidde

11.1 Gjeldende rett

Bestemmelser om lovens rekkevidde er fastsatt i loven §§ 57-60.

Bestemmelsen i § 57 gir regler om hvilke verk loven umiddelbart skal få anvendelse på. Som det fremgår av bestemmelsen, gjelder loven bl.a. åndsverk som er skapt av norsk statsborger eller av person som er bosatt her i riket, og for åndsverk som er utgitt første gang her i riket.

Bestemmelsen i § 58 gjelder lovens umiddelbare anvendelse på såkalte nærstående prestasjoner (vernet etter kapittel 5 i gjeldende lov). Som det fremgår av bestemmelsen er hovedregelen at slike prestasjoner har umiddelbart vern dersom de er frembrakt av norsk statsborger eller person som er bosatt her i riket (bokstav a), eller selskap som har norsk styre og sete her i riket (bokstav b).

Bestemmelsen i § 58a gir særregler om lovens anvendelse ved satellittkringkasting, og har bakgrunn i EUs satellitt- og kabeldirektiv.

Bestemmelsen i § 59 gir regler om at Kongen, under forutsetning av gjensidighet, kan gi forskrifter om hel eller delvis anvendelse av lovens regler i forhold til verk med en nærmere bestemt tilknytning til fremmed stat. Bestemmelsen har tilsvarende anvendelse på nærstående rettigheter (etter 5. kapittel i gjeldende lov).

Bestemmelsen i § 60 gjelder lovens anvendelse på verk og andre arbeider fra før lovens ikrafttredelse.

11.2 Høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at bestemmelsene i kapitlet om lovens rekkevidde stort sett videreføres uendret.

Gjeldende § 57 ble foreslått videreført uendret som § 10-1. Gjeldende § 58 ble foreslått videreført som § 10-2 med den endring at bestemmelsen om pressemeldinger utgår. Gjeldende § 58 a ble foreslått videreført uendret som § 10-3.

Gjeldende § 59 ble foreslått videreført som § 10-4. Det ble foreslått en klargjørende presisering i bestemmelsen ved at «gjensidighet» erstattes av «Under forutsetning av at vedkommende stat likebehandler norske verk med sine egne». På denne måten klargjøres at det er formell, ikke materiell, gjensidighet som gjelder.

Gjeldende § 60 ble foreslått videreført som § 10-5.

11.3 Høringen

Det er få høringsinstanser som har merknader til bestemmelsene om lovens rekkevidde i sine høringssvar.

TV 2 uttaler:

«Man må konstatere at bestemmelsene også her er kompliserte å forstå og overskue.
§ 10-2 2. ledd er en videreføring av dagens regulering, men gir brukerne en ganske ufullstendig informasjon, noe flertallets votum i «Finch-dommen» (HR-2009-2318-A) gir et eksempel på. Man bør dermed – om man finner grunn til å videreføre reguleringen i åndsverkloven – vurdere også denne bestemmelsen på nytt. Konkret til problemstillingene vil TV 2 be om at man opphever den særnorske reguleringen og dermed også avgrensningen i kapittel 10, og vi viser her til mindretallets uttalelser i ovennevnte dom.»

Produsentforeningen NORA tar opp en problemstilling om vederlagsrettens rekkevidde etter § 45b, som gjelder GRAMOs fordeling av vederlag til utenlandske rettighetshavere. NORA ber departementet kommentere spørsmålet i proposisjonen.

Til forslaget § 10-5 om lovens anvendelse for eksisterende åndsverk (gjeldende § 60), uttaler Nærings- og fiskeridepartementet:

«Etter forslaget til § 10-5 er det noe uklart om de nye reglene om endring av inngåtte kontrakter er ment å bli gjort gjeldende på avtaler som er inngått før lovens ikrafttreden. I så fall bør dette klargjøres og det er nødvendig med en drøfting av virkningene.»

11.4 Departementets vurderinger

Departementet opprettholder forslaget fra høringsnotatet.

Til TV 2s merknader ovenfor med henvisning til Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 1568, bemerkes at saken gjaldt vernet etter § 45c (i forbindelse med bruk av et bilde av en amerikansk snøbrettkjører). En vurdering av denne bestemmelsen skal som nevnt inngå i gjennomgangen av personvernlovgivningen som skal foretas på bakgrunn av nye EU-regler om personvern, og departementet finner det derfor ikke hensiktsmessig å behandle spørsmålet i proposisjonen her.

Departementet finner det heller ikke naturlig å gå inn i en vurdering av spørsmålet som er tatt opp av Produsentforeningen NORA, om GRAMOs praksis vedrørende fordeling av vederlag etter gjeldende § 45b til utenlandske rettighetshavere i lydopptak. Dette er spørsmål om fortolkning av åndsverkforskriften § 6-12.

Når det gjelder Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) bemerkninger om anvendelse på avtaler som er inngått før den nye lovens ikrafttredelse, antar departementet at det her siktes til de nye reglene om overgang av opphavsrett i lovforslaget kapittel 5. Vil rettighetshavere for eksempel kunne kreve rimelig vederlag med hjemmel i ny lov for avtaler som ble inngått før den trådte i kraft? NFD mener at dette er noe uklart etter § 10-5. Etter departementets syn er lovens anvendelse på tidligere inngåtte avtaler et spørsmål som det kan være grunn til å klargjøre. Departementet viser i den forbindelse til lovforslaget § 119 og merknaden til denne bestemmelsen.

Bestemmelsene forelås inntatt som §§ 114 til 118 i kapittel 9 om lovens rekkevidde.

Til forsiden