Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Til innholdsfortegnelse

12 Endringer i fondsloven

Deler av den terminologi som benyttes i åndsverkloven, benyttes også i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (fondsloven). I ny åndsverklov foreslås det enkelte endringer i denne terminologien, og for at begrepsbruken i disse lovene fortsatt skal være felles, foreslås tilsvarende endringer i fondsloven. De forslag som det her er tale om, er ikke ment å innebære realitetsendringer, verken i åndsverkloven eller fondsloven.

I fondsloven § 1 foreslås begrepet «tradisjonsuttrykk» inntatt, jf. tilsvarende endring i åndsverkloven § 16 og omtale i punkt 4.3.5.1. Etter fondsloven § 1 vil det med utøvende kunstnere menes «musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk». Etter departementets vurdering innebærer ikke forslaget noen endring av gjeldende rett, siden tradisjonsuttrykk normalt vil ha verkshøyde også etter dagens rettstilstand.

Fordi det i ny åndsverklov foreslås innført en fjerde kategori for tilgjengeliggjøring som gjelder overføring til allmennheten, jf. bl.a. åndsverkloven § 3 og omtale i 3.4.5.3, foreslås tilsvarende endring i fondsloven § 3. Forslaget er ikke ment å innebære realitetsendringer, idet fondslovens fremføringsbegrep – som gjeldende åndsverklovs – omfatter både offentlig fremføring og overføring til allmennheten, slik disse begrepene benyttes i forslaget til ny åndsverklov.

I fondsloven § 3 tredje og fjerde ledd foreslås begrepet «tilvirker» erstattet av «produsent», jf. tilsvarende endring i åndsverkloven § 20 og omtale i punkt 4.4.5. Det ligger til grunn for forslaget at begrepene har det samme meningsinnhold, og at det ikke vil innebære realitetsendringer.

Som en følge av at paragrafene i ny åndsverklov foreslås omnummerert sammenlignet med gjeldende lov, foreslås også henvisningen fra fondsloven § 3 andre ledd til åndsverkloven § 45b endret til en henvisning til åndsverkloven § 21.

Bestemmelsen som omhandler disse endringsforslagene foreslås inntatt som § 120 i kapittel 10 om sluttbestemmelser.

Til forsiden