Prop. 109 L (2018–2019)

Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Til innholdsfortegnelse

4 Merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget

Til § 2 (lovens stedlige virkeområde)

Forslaget til ny bokstav e innebærer at lovens virkeområde utvides som følge av Norges forpliktelser etter ICAO CORSIA, som ble vedtatt i FNs luftfartsorganisasjon i oktober 2016. ICAO CORSIA er et markedsbasert virkemiddel som skal bidra til at videre vekst i internasjonal luftfart etter 2020 ikke øker netto CO2-utslipp, såkalt karbonnøytral vekst. Endringen er nødvendig for at loven også skal omfatte utslipp av klimagasser fra internasjonal luftfart utenfor EØS-området. Utvidelsen begrenses imidlertid av nytt andre ledd som fastslår at det kun er §§ 3 a og 18 som skal gjelde for ikke-kvotepliktige internasjonale luftfartsaktiviteter. Det presiseres at det er tale om internasjonal luftfart som ikke er omfattet av kvoteplikt, slik at hele loven fortsatt gjelder for kvotepliktige luftfartsaktiviteter.

Til § 3 (utslipp som omfattes av denne loven)

Det foreslås en endring i § 3 annet ledd for å presisere at bestemmelsen er en hjemmel til å fastsette hvilke virksomheter og aktiviteter som skal være kvotepliktige. Ettersom klimakvoteloven nå også vil gjelde for internasjonale luftfartsaktiviteter som ikke er del av det europeiske kvotesystemet, synes det hensiktsmessig å tydeliggjøre at § 3 er en forskriftshjemmel som gjelder det europeiske kvotesystemet, mens ny § 3 a gjelder det parallelle systemet etter ICAO CORSIA.

Til § 3 a (utslipp fra luftfartsaktiviteter som ikke er omfattet av kvoteplikt)

Forslaget til en ny § 3 a gir den nødvendige hjemmel til å implementere detaljerte krav fra ICAO CORSIA i forskrift.

Første ledd gjør det mulig å fastsette krav til luftfartøysoperatører om måling av utslipp og rapportering til norske myndigheter, herunder krav til tredjepartsverifikasjon. Videre gis det hjemmel til å utforme regler av mer prosessuell karakter slik som myndighetenes saksbehandling, kontroll og overvåking, herunder krav om at overvåkingsplanen skal godkjennes av myndighetene.

Andre ledd åpner for at det kan gis forskriftsregler om krav til kompensasjon for utslipp ved kjøp og sletting av utslippsenheter når denne delen av ICAO CORSIA-regelverket er ferdigforhandlet i ICAO.

Tredje ledd gir adgang til å vedta forskrifter om gebyr for nødvendig myndighetsutøvelse knyttet til ivaretakelse av krav under ICAO CORSIA.

Til § 4 (kvoteplikt)

Første ledd foreslås endret slik at det kun er virksomheter som omfattes av forskrifter gitt i medhold av § 3 som kan ha kvotepliktige utslipp og dermed ha kvoteplikt etter § 4.

Tillegget i siste ledd inntas for å presisere at plikten til å få godkjent plan for overvåking av utslipps- og aktivitetsdata, i denne paragrafen, kun gjelder kvotepliktige luftfartøysoperatører.

Til § 10 (tildeling av kvoter vederlagsfritt)

Ifølge klimakvoteloven § 10 første ledd kan Kongen i forskrift fastsette bestemmelser om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013–2020. Det er nødvendig å stryke ordene «for perioden 2013–2020» slik at bestemmelsen fremdeles gir hjemmel til å tildele vederlagsfrie kvoter etter 2020.

Ifølge klimakvoteloven § 10 annet ledd skal det settes av en kvotereserve for vederlagsfri tildeling av klimakvoter til høyeffektive kraftvarmeverk i perioden 2008–2012. Denne bestemmelsen er ikke lenger aktuell. Av denne grunn er § 10 annet ledd foreslått strøket.

Til § 18 (tvangsmulkt)

Det foreslås å tilpasse § 18 slik at det også kan ilegges tvangsmulkt ved brudd på regler gitt i medhold av ny § 3 a. Dette nødvendiggjør at henvisningen til § 14 i første ledd og til § 4 i andre ledd må suppleres med henvisning til § 3 a. I tillegg må henvisningen til kvotepliktige virksomheter i første ledd andre setning tas ut.

Til § 19 (overtredelsesgebyr)

Ved en inkurie henviser klimakvoteloven § 19 (overtredelsesgebyr) til den kvotepliktiges «forpliktelser etter § 13 første ledd». Riktig henvisning skal være til den kvotepliktiges «forpliktelser etter § 12 første ledd». Formålet med den foreslåtte lovendringen er kun å henvise til riktig bestemmelse, og innebærer ingen realitetsendring.

Ikrafttredelse

Departementet foreslår at loven trer i kraft straks. ICAO CORSIA trådte i kraft 1. januar 2019. Det er derfor ønskelig at endringene i klimakvoteloven trer i kraft så fort som mulig. ICAO CORSIA-reglene blir implementert som norsk forskrift gitt med hjemmel i klimakvoteloven. Inntil loven endres, virkeområdet for loven utvides og det inntas en forskriftshjemmel som omfatter ICAO CORSIA, vil det ikke være en fullstendig hjemmelsrekke som gir Miljødirektoratet rettslig grunnlag for å stille krav til måling, rapportering, verifisering av utslipp, verken fra norske eller utenlandske operatører.