Prop. 111 L (2020–2021)

Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)

Til innholdsfortegnelse

6 Endring i studentsamskipnadsloven

Studentsamskipnadsloven § 4 ble endret i 2018 da fagskolene ble gitt en rett til å være tilknyttet en studentsamskipnad, jf. lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning. Med denne lovendringen ble fagskolenes rett til å være tilknyttet en samskipnad lagt inn som et nytt andre ledd i studentsamskipnadsloven § 4. Det dagjeldende andre leddet i bestemmelsen om unntak fra kravet om tilknytning til studentsamskipnad ble ved en feil ikke videreført som en nytt tredje ledd i bestemmelsen.

Verken departementet eller Stortinget har hatt intensjon om å fjerne adgangen til å gi fritak fra kravet om tilknytning til en studentsamskipnad. Departementet vil derfor foreslå at fritaksadgangen for institusjoner som var omfattet av universitets- og høyskoleloven før 1. august 2008, og som har andre tilfredsstillende velferdsordninger, tas inn i studentsamskipnadsloven igjen. Departementet foreslår at bestemmelsen tas inn som et nytt tredje ledd i § 4.

Til forsiden