Prop. 116 L (2022–2023)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven). Departementet foreslår at beregningen av strømstønad endres fra å basere seg på gjennomsnittlig spotpris gjennom måneden til å basere seg på spotprisen time for time i det prisområdet husholdningen tilhører. Det foreslås at endringen skal gjelde fra og med forbruk i september 2023. Det foreslås videre at stønadsgraden økes til 90 prosent for alle måneder, fra og med forbruk i juni 2023. Det foreslås at ordningen forlenges slik at den gjelder for strømforbruk ut 2024, og at loven oppheves 1. juli 2025.

Formålet med endringene er å gjøre det mulig for kundene å vite hvor mye stønad de faktisk får i hver enkelt time, ved at de får stønad basert på prisen i de timene de faktisk bruker strøm. Økningen av stønadsgraden vil bidra til at strømstønaden i større grad avbøter konsekvensene de ekstraordinært høye strømprisene har for husholdningene. Formålet er videre å gi større forutsigbarhet for husholdningene ved å forlenge ordningen slik at den gjelder forbruk ut 2024.

Som en konsekvens av endringene til timesbasert stønadsberegning, foreslår departementet at kravet om at stønadssatsene skal fremgå av fakturaen i loven § 6 fjernes. Departementet foreslår også endringer i loven § 9 om tilbakebetaling av uriktig utbetalt stønad, slik at departementet i forskrift kan bestemme at nettselskapene, av effektivitetshensyn, i større grad selv kan håndtere feilutbetalinger.

Til forsiden