Prop. 117 L (2015–2016)

Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i domstollovens regler om forkynnelse i straffesaker som innebærer at tid og sted for forkynnelse av dom kan fastsettes forut for hoved- eller ankeforhandling. Siktede innkalles av påtalemyndigheten ved forkynnelse av pålegg om å møte i henhold til forslaget til ny § 159 b i domstolloven.

Departementet foreslår også endringer i straffeprosessloven slik at ankefristen skal løpe fra det varslede forkynnelsestidspunktet selv om siktede ikke møter. Dette er en endring som gir ankefristreglene som gjelder ved rettens innkalling til forkynnelse av dom, lik anvendelse for påtalemyndighetens innkalling til forkynnelse av dom etter lovforslaget.

Departementet tar sikte på at lovendringene skal tre i kraft fra 1. juli 2016.