Prop. 117 L (2015–2016)

Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker)

Proposisjonen foreslår endringer i domstolloven som innebærer at tid og sted for forkynnelse av straffedom kan fastsettes forut for hoved- eller ankeforhandling. Siktede forhåndsinnkalles av påtalemyndigheten. Det foreslås også endringer i straffeprosessloven slik at ankefristen skal løpe fra det varslede forkynnelsestidspunktet selv om siktede ikke møter. Det gir ankefristreglene som gjelder for retten innkalling til forkynnelse av dom lik anvendelse for påtalemyndighetens forhåndsinnkalling etter forslaget. Lovforslagene gjør at det kan oppnås rettskraftig dom selv om siktede verken møter til domstolens behandling av saken eller forkynnelse av dommen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget