Proposisjoner til Stortinget

Prop. 118 S (2022–2023)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023 Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget