Prop. 119 L (2016–2017)

Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)

Proposisjonen inneheld forslag om å gje departementet heimel til å regulere turistfiskenæringa. Departementet vil kunne stille krav om rapportering av fangst og registrering av verksemd. Regjeringa foreslår dessutan å forenkle fiskerilovgjevinga ved å flytte føresegnene i fiskeriforbodslova til havressurslova, slik at vi får ei lov mindre.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka