Prop. 120 L (2022–2023)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere. I dag er minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, i apotekordningen og sykepleierordningen at arbeidstiden utgjør 20 prosent eller mer av full stilling. Departementet foreslår at denne minstegrensen for rett til medlemskap i de tre pensjonsordningene oppheves.

Videre foreslår departementet at minstegrensen for rett til medlemskap i lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem oppheves. I dag er det et krav om at godtgjørelsen skal utgjøre 20 prosent eller mer av godtgjørelse for et heltidsoppdrag. Det foreslås også en opphevelse av bestemmelsen om at oppdragstaker som utfører annet arbeid mister retten til medlemskap i pensjonsordningen.

Til forsiden