Prop. 125 L (2022–2023)

Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven, tsl.).

Forslaget gjelder først og fremst strengere regulering av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (e-sigaretter mv.), i form av forbud mot karakteristisk aroma og krav om standardisert innpakning. Med karakteristisk aroma menes en klart merkbar lukt eller smak av annet enn tobakk. I høringen av forslaget ble begrepet «karakteristisk smak» benyttet. Begge begreper er ment å dekke det samme, og både begrepene aroma og smak vil benyttes i denne proposisjonen, alt etter hva som passer best.

Departementet foreslår et forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med karakteristisk aroma samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter. Forslaget er basert på lignende regulering i Finland og Danmark og er omtalt i kapittel 4.

Videre foreslås det et krav om standardiserte pakninger for e-sigaretter mv. Forslaget er basert på lignende regulering i Danmark. Se nærmere omtale i kapittel 5.

I kapittel 6 foreslås det at røykeforbudenes saklige virkeområde klargjøres, i lys av at det har kommet mange nye produkttyper på markedet.

I kapittel 7 foreslås en presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, for å tydeliggjøre at unntaket fra dette forbudet kun omfatter fysiske spesialforretninger.

Forslagene nevnt over var på høring sommeren 2021 sammen med en rekke andre forslag til endringer i tobakksskadeloven. Departementet viser til ny nasjonal tobakksstrategi i Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga, Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar, og vil i oppfølgingen av strategien vurdere hvordan øvrige forslag eventuelt skal følges opp.

I tillegg til ovennevnte forslag, foreslås det i kapittel 8 enkelte språklige endringer i tobakksskadeloven som følge av forventet gjennomføring av EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU (tobakksdirektivet) samt enkelte tekniske endringer for bedre sammenheng i regelverket.

I kapittel 9 omtales forholdet til EØS- og WTO-retten.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt i kapittel 10, og merknader til bestemmelsene er inntatt i kapittel 11.

Til dokumentets forside