Prop. 128 L (2018–2019)

Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet. Det foreslås endringer som skal legge til rette for forenkling og effektivisering av hvordan finansforetak og inkassoforetak kan innhente visse opplysninger fra Folkeregisteret. Videre foreslås det endringer for å gjennomføre direktiv 2014/50/EU om minstekrav med hensyn til styrking av arbeidstakermobiliteten mellom medlemsstatene gjennom bedring av opptjening og videreføringen av rettighetene til supplerende pensjonsrettigheter. Det foreslås endringer som ledd i gjennomføringen av rettsaktene CRR/CRD IV - EUs kapitalkravsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Det foreslås også en bestemmelse om utenrettslig tvisteløsningsorgan for løsning av tvister knyttet til forordning 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget