Prop. 136 LS (2020–2021)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 og 236/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 og forordning (EU) 2018/1212

Proposisjonen omhandler regler som skal sikre likebehandling av alle aksjeeiere. Lovforslaget gjennomfører også deler av direktiv (EU) 2017/828. I tillegg foreslås det regler som skal bidra til økt åpenhet om hvem som er eiere og utøver eierinnflytelse i norske selskaper.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget