Prop. 141 LS (2019–2020)

Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger

EUs forordning (EU) nr. 2016/589 om et felles europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), har som formål å fremme jobbmobilitet i EU/EØS- området og skal legge til rette for fri bevegelighet av arbeidskraft gjennom et felles rammeverk for samarbeid mellom medlemsstatene. Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre endringene i EURES-regelverket i norsk rett. I tillegg bes det om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 og syv gjennomføringsbeslutninger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget