Prop. 146 L (2016–2017)

Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen innføring av hjemler i statsborgerloven for tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Departementet foreslår at det innføres en hjemmel i statsborgerloven for tap av statsborgerskap ved straff etter en bestemmelse i straffeloven kapitlene 16, 17 eller 18 med strafferamme på inntil seks år eller mer. Det er et vilkår at personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser. Det foreslås at tap av statsborgerskap ved straffbare forhold blir å regne som et rettighetstap som kan ilegges av domstolene som en del av straffeutmålingen.

Departementet foreslår videre at det innføres en hjemmel i statsborgerloven om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det er et vilkår at personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser. Det foreslås at saksbehandlingen foregår på samme måte som for sikkerhetssaker som behandles av departementet som førsteinstans etter utlendingsloven kapittel 14. Det foreslås en innføring av særlige saksbehandlingsbestemmelser i statsborgerloven for denne prosedyren.

Departementet foreslår at bestemmelsene bare omfatter personer med annet statsborgerskap i tillegg til det norske. Tap skal ikke ilegges på grunnlag av handlinger som ble utført før personen var 18 år gammel. Tap skal heller ikke ilegges dersom det vil være uforholdsmessig overfor personen selv eller vedkommendes familie. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

I det følgende gis en kort oversikt over hovedinnholdet i proposisjonen:

I punkt 2 redegjøres det for departementets høringsnotat og at forslaget har bakgrunn i regjeringens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme og NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap. På bakgrunn av høringen av NOU 2015: 4 utarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet et nytt høringsnotat som også har vært på høring.

I punkt 3 gis det en oversikt over gjeldende rett, herunder hva slags rettslige skranker som er aktuelle ved innføring av regler om tap av statsborgerskap. Det gis også en redegjørelse for andre lands rett.

I punkt 4 gis en beskrivelse og drøfting av forslaget til hjemmel for tap av statsborgerskap ved straffbare forhold. Det redegjøres for departementets høringsnotat, men også for forslaget i NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap fordi forslaget i utredningen danner bakgrunnen for departementets forslag.

I punkt 5 gis en beskrivelse og drøfting av forslaget til hjemmel for tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

I punkt 6 fremgår det hvordan forslaget samsvarer med diskrimineringsforbudet, retten til respekt for privatliv og familieliv, barns rettigheter og retten til statsborgerskap.

I punkt 7 gis en beskrivelse og drøfting av regler for saksbehandling og rettshjelp ved saker om tap av statsborgerskap etter den foreslåtte bestemmelsen om tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

I punkt 8 gis en oversikt over økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av de nye hjemlene.

Punkt 9 redegjør for ikrafttredelse av de nye bestemmelsene.

I punkt 10 fremgår merknader til lovbestemmelsene som foreslås i proposisjonen.

Til forsiden