Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 152 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Antallet asylsøkere til Europa er nå på et historisk høyt nivå. Regjeringen legger med dette fram forslag om bevilgningsendringer i 2015 som følge av et økt antall asylsøkere til Norge i 2015, sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. Den kraftige økningen, og den særlig store økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere, skaper store utfordringer for utlendingsforvaltningen. Det foreslås bevilgningsøkninger på kap. 167, post 21, 400, post 01, kap. 440, post 01 og 21, kap. 469, post 01, kap. 490, post 01, kap. 581, post 76, kap. 765, post 21 og 75, kap. 820, post 01, kap. 856, post 01, kap. 3440, post 02 og kap. 3856, post 04 for å håndtere denne situasjonen. Til sammen foreslås det bevilgningsøkninger på 227,1 mill. kroner i denne proposisjonen.

Også andre kapitler på statsbudsjettet vil kunne bli påvirket av den økte tilstrømmingen. Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) vil på ordinært vis utarbeide prognoser og bevilgningsberegninger for volumavhengige poster til nysalderingen for 2015. Regjeringen vil komme tilbake til dette i den forbindelse.

Til toppen
Til dokumentets forside