Prop. 154 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Til innholdsfortegnelse

2 Innledning

2.1 Bakgrunn

22. juli-saken reiste en omfattende prinsipiell diskusjon om straffelovens regler om tilregnelighet og om rettspsykiatriens rolle ved avgjørelsen av om tiltalte er tilregnelig. Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fr. Rieber-Mohn, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013, og fikk i mandat å vurdere straffelovens utilregnelighetsregler, psykiatrisk sakkyndighet og særreaksjonene. Utvalget avga 28. oktober 2014 sin utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern, som deretter ble sendt på høring.

Tilregnelighetsutvalgets utredning har tre overordnede temaer; straffelovens utilregnelighetsregler, psykiatrisk sakkyndighet og særreaksjonene. Hovedspørsmålene i utredningen er om vi skal ha regler om strafferettslig utilregnelighet, etter hvilke prinsipper disse bør utformes, hvilken rolle psykiatrien skal ha i strafferettspleien og hvordan samfunnet bør verne seg mot utilregnelige personer som kan være farlige for medborgeres liv og helse.

2.2 Høring

Tilregnelighetsutvalgets utredning ble sendt på høring 25. november 2014 med høringsfrist 27. mars 2015. Utredningen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Domstoladministrasjonen

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Barneombudet

 • Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

 • Datatilsynet

 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet i fylkene

 • Klinikk sikkerhetspsykiatri Bergen

 • Kommunene

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kriminalomsorgen, regionskontorene

 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

 • KRIPOS

 • Landets helseforetak

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

 • Regional sikkerhetsavdeling Brøset

 • Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sentral Fagenhet for tvungen omsorg

 • Sivilombudsmannen

 • Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri nasjonalt kompetansesenternettverk SIFER

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statsadvokatembetene

 • ADHD Norge

 • Amnesty International

 • Aurora, Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Det norske Menneskerettighetshuset

 • Fagforbundet i Norge

 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Galebevegelsen

 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

 • Human-Etisk Forbund

 • Hvite ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kontaktutvalget ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

 • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

 • Kunnskapssenteret

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen for Psykopat Ofre

 • Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

 • Landsforeningen for Voldsofre

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LAR Nett Norge

 • Legeforeningens forskningsinstitutt Marborg

 • Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 • Menneskeverd

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk psykiatrisk forening

 • Norsk psykoanalytisk institutt

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk sosionomforbund

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • PARAT

 • PARAT Helse

 • Pasientskadenemnda

 • Patentstyret

 • Personvernkommisjonen

 • Personvernnemnda

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Rokkansenteret

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Samfunnsviterne

 • Senter for medisinsk etikk, SME

 • Senter for sjeldne diagnoser

 • SINTEF

 • SPEKTER

 • Statsadvokatenes forening

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Ungdom mot narkotika

 • UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utdanningsforbundet

 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

 • WayBack

 • We shall overcome

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

 • Institutt for kriminologi og rettsosiologi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Landets høyskoler med helsefaglig utdanning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Politihøgskolen

 • Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo

 • Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo

 • Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

I tillegg til å gjennomgå utvalgets utredning og høringsinstansenes innspill, har departementet avholdt møter med personer og institusjoner med rettspsykiatrisk kompetanse. Dette gjelder blant annet Randi Rosenqvist (spesialist i psykiatri), Pål Grøndahl (psykologspesialist) og Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) ved Karl Heinrik Melle (spesialist i psykiatri), Gunnar Johannessen, (spesialist i psykiatri) og Kirsten Rasmussen (spesialist i klinisk nevropsykologi og i psykologisk rehabilitering). Departementet har også besøkt St. Olavs hospital ved henholdsvis Sentral Fagenhet for tvungen omsorg og Regional sikkerhetsavdeling Brøset, samt deltatt i workshop om utilregnelighet ved Universitetet i Bergen.

Til forsiden