Prop. 160 L (2016–2017)

Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene

9.1 Til endringene i regnskapsloven

Til § 3-1

I første ledd første punktum tas henvisning til årsberetningen ut. I nytt første leddannet punktum inntas gjeldende bestemmelse i annet ledd om at små foretak ved utarbeidelse av årsregnskapet kan følge de unntaksbestemmelser som fremgår av loven. Videre inntas nytt annet ledd som krever at alle regnskapspliktige for hvert regnskapsår skal utarbeide årsberetning i samsvar med bestemmelsene i loven. Plikten i nytt annet ledd gjelder ikke for små foretak. Gjeldende bestemmelse i første ledd annet punktum blir nytt tredje ledd. Gjeldende bestemmelse i tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 4.5.

Til § 3-2b

Første leddførste punktum gir regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap som er omfattet av definisjonen av små foretak, adgang til å avlegge årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt dersom dette kan anses som god regnskapsplikt for slike regnskapspliktige. Første ledd andre punktum presiserer at adgangen i første ledd første punktum ikke gjelder for ansvarlige selskap der en eller flere av deltagerne er juridiske personer med begrenset ansvar.

I annet ledd presiseres det at adgangen til å benytte funksjonell valuta som regnskapsvaluta etter regnskapsloven §3-4 første ledd, ikke gjelder årsregnskap utarbeidet etter regel om begrenset regnskapsplikt.

Tredje ledd første punktum krever at vedtaket om å utarbeide årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt i et ansvarlig selskap krever tilslutning fra samtlige medlemmer av selskapsmøtet og fra samtlige styremedlemmer hvis selskapet har styre. Tredje ledd andre punktum krever at vedtaket gjøres kjent for deltagere som ikke er medlemmer av selskapsmøtet før regnskapsåret begynner eller ved stiftelsen. Tredje leddtredje punktum innfører et minoritetsvern slik at samtlige deltagere eller styremedlemmer kan kreve at den regnskapspliktige ikke utarbeider årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt. Det følger videre av tredje ledd fjerde punktum at et slikt krav må fremsettes skriftlig senest to måneder før regnskapsårets utgang. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.

Til § 3-3

Gjeldende bestemmelse om årsberetning for små foretak oppheves.

Til § 7-1

Endringen i første ledd annet punktum er en konsekvensjustering som følge av ny § 7-46 i regnskapsloven, hvor det er gitt et nytt notekrav for små foretak.

Til § 7- 27

I annet ledd inntas det et krav om at aksjeselskap og allmennaksjeselskap som har en beholdning av egne aksjer skal gi opplysninger i note om antallet, aksjenes pålydende verdi og den andel aksjene utgjør av aksjekapitalen.

I nytt tredje ledd inntas det en presisering av at det skal gis opplysning om endringer i beholdningen av egne aksjer og datterforetakenes beholdning av aksjer i morforetaket i løpet av regnskapsåret. Utover det som skal opplyses om i nåværende bestemmelse, presiseres det at det skal opplyses om den andel ervervede aksjer eller avhendede aksjer utgjør av aksjekapitalen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 4.5.

Til § 7-42 fjerde og femte ledd

I fjerde ledd inntas det en presisering av at hvis selskapet har en beholdning av egne aksjer skal det opplyses i note om antallet, aksjenes pålydende verdi og den andelen de utgjør av aksjekapitalen. I femte ledd inntas det en presisering av at små foretak skal gi opplysninger om endringer i beholdningen av egne aksjer og datterforetakenes beholdning av aksjer i morforetaket i løpet av regnskapsåret. Utover det som skal opplyses om i nåværende bestemmelse, presiseres det at det skal opplyses om den andel ervervede aksjer eller avhendede aksjer utgjør av aksjekapitalen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 4.5.

Til ny § 7-46

Bestemmelsen innfører et notekrav for små foretak til å opplyse om usikkerhet i fortsatt drift i note, dersom det er usikkerhet om fortsatt drift. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 4.5.

9.2 Til endringene i aksjeloven

Til § 2-8

Gjeldende bestemmelse om at stifterne skal utarbeide og datere og underskrive en åpningsbalanse der aksjeinnskudd gjøres med andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd), selskapet bli part i en avtale, eller selskapet skal gi noen særskilte rettigheter som nevnt i § 2-4, oppheves. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 5.5.1.

Til § 2-13 annet ledd

Endringen er en konsekvensjustering av forslaget om å oppheve § 2-8 om åpningsbalanse. Endringen innebærer at rente ved forsinket oppgjør av krav på innskudd i andre eiendeler enn penger skal beregnes med grunnlag i innskuddets verdi ved stiftelsen, jf. § 2-9.

Til § 5-5 annet og tredje ledd

I annet ledd erstattes begrepet «årsberetning» med «eventuell årsberetning». I tredje ledd erstattes begrepet «årsberetning og eventuelt revisjonsberetningen» med «eventuell årsberetning og revisjonsberetning». Endringen er en konsekvensjustering som følge av forslaget om at plikten til å utarbeide årsberetning ikke gjelder for små foretak.

Til § 7-6 annet ledd annet punktum

Bestemmelsen regulerer terskelverdiene ved beslutning om fravalg av revisjon for aksjeselskap i tilfeller der selskapet ikke har fastsatt sitt første årsregnskap. Endringen er en konsekvensjustering av forslaget om å oppheve § 2-8 om åpningsbalanse.

Til §13-6 første ledd nr. 6

Endringen er en konsekvensjustering som følge av at § 13-6 første ledd nr. 7 oppheves.

Til § 13-6 første ledd nr. 7

Gjeldende bestemmelse om at en fusjonsplan skal angi utkast til åpningsbalanse for det overtakende selskapet oppheves. Endringen opphever også kravet i aksjeloven 14-4 første ledd om at en fisjonsplan skal angi utkast til åpningsbalanse. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 5.5.1.

Til § 15-1

I annet ledd annet punktum tas henvisning til «og åpningsbalanse i § 2-8» ut, slik at kravet til at stifterne skal utarbeide og datere og undertegne en åpningsbalanse ved omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap, oppheves. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 5.5.1.

9.3 Til endringene i allmennaksjeloven

Til § 2-8

Gjeldende bestemmelse om at stifterne skal utarbeide og datere og underskrive en åpningsbalanse der aksjeinnskudd gjøres med andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd), selskapet bli part i en avtale, eller selskapet skal gi noen særskilte rettigheter som nevnt i § 2-4, oppheves.

Til § 2-13 annet ledd

Endringen er en konsekvensjustering av forslaget om å oppheve § 2-8 om åpningsbalanse. Endringen innebærer at rente ved forsinket oppgjør av krav på innskudd i andre eiendeler enn penger skal beregnes med grunnlag i innskuddets verdi ved stiftelsen, jf. § 2-9.

Til §13-6 første ledd nr. 6

Endringen er en konsekvensjustering som følge av at § 13-6 første ledd nr. 7 oppheves.

Til §13-6 første ledd nr. 7

Gjeldende bestemmelse om at en fusjonsplan minst skal angi utkast til åpningsbalanse for det overtakende selskapet, oppheves. Endringen opphever også kravet i allmennaksjeloven § 14-4 første ledd om at en fisjonsplan skal angi utkast til åpningsbalanse.

Til § 13-8 første ledd nr. 3

Gjeldende bestemmelse om krav til mellombalanse ved fusjon og fusjon videreføres. I nr. 3 første punktum nytt annet ledd inntas det et unntak for at allmennaksjeselskap kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjonærer samtykker til dette. Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum og nåværende tredje punktum blir nytt fjerde punktum. Referanse i nytt fjerde punktum til nåværende andre punktum konsekvensjusteres til nytt tredje punktum. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 5.5.2.

9.4 Til endringer i finansforetaksloven

Til § 7-7

Gjeldende bestemmelse § 7-7 annet ledd om at det ved stiftelse av finansforetak som ikke skal organiseres som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, skal vedlegges en åpningsbalanse ved stiftelsesdokumentet, oppheves. Gjeldende tredje ledd blir nytt annet ledd.

Til § 12-3 fjerde ledd

Gjeldende bestemmelse § 12-3 fjerde ledd fjerde punktum om at åpningsbalanse skal utarbeides etter regler som nevnt i allmennaksjeloven § 2-8, og legges ved stiftelsesdokumentene ved vedtak om sammenslåing eller deling av finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, oppheves.

Til 12-14 annet ledd

Endringen er en konsekvensjustering som følge av at allmennaksjeloven § 2-8 oppheves.

9.5 Til endringene i foretaksregisterloven

Til § 4-4 første ledd bokstav e nr. 1 og nr. 2

Endringen er en konsekvensjustering som følge av at § 2-8 i aksjeloven og § 2-8 i allmennaksjeloven oppheves.

Til forsiden