Prop. 166 L (2020–2021)

Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)

Proposisjonen inneholder et forslag til en forskriftshjemmel i forvaltningsloven som åpner for å gi forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mellom bestemte forvaltningsorganer for å utføre oppgaver som er lagt til avgiver- eller mottakerorganet, og om annen behandling av slike opplysninger. Den foreslåtte forskriftshjemmelen vil åpne for å gi tydeligere regler om informasjonsdeling enn i dag, og gjør regelverket bedre egnet til å imøtekomme endringer i behovet for informasjonsdeling. Videre foreslås det å ta inn en ny bestemmelse i forvaltningsloven § 13 b første ledd som generelt åpner for deling av taushetsbelagte opplysninger for å unngå fare for liv og helse. Det foreslås også enkelte endringer i adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, sosialtjenesteloven og NAV-loven. Forslagene vil bringe reglene i disse lovene mer på linje med de alminnelige reglene i forvaltningsloven og innebære en noe større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer enn i dag.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget