Prop. 170 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)

Til innholdsfortegnelse

5 Videreføring av midlertidig ordning for opplæring i dagpengeperioden

5.1 Innledning

Ved kongelig resolusjon av 22. april 2020 ble det vedtatt ny § 2-8 i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, som med virkning fra og med 20. april 2020 ga midlertidig adgang til å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring. Bestemmelsen i § 2-8 ble gitt som et generelt unntak fra folketrygdlovens hovedregel om at dagpenger ikke kan ytes når dagpengemottakeren tar utdanning eller gjennomgår opplæring. Den midlertidige ordningen skulle opprinnelig opphøre 1. september 2020, men ble forlenget først til 1. januar 2021 og deretter til 1. juli 2021. Det vises til Prop. 27 L (2020–2021) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020), kapittel 2.

Regjeringen foreslår i proposisjonen her et nytt, permanent regelverk for å kombinere dagpenger under arbeidsløshet med opplæring og utdanning. Arbeids- og velferdsetaten har gitt uttrykk for at et slikt regelverk ikke vil kunne implementeres med virkning fra 1. juli 2021. Regjeringen foreslår derfor å forlenge dagens midlertidige ordning fram til nytt regelverk kan iverksettes. En slik forlengelse er begrunnet med at det for dagpengemottakerne og Arbeids- og velferdsetaten vil være problematisk å forholde seg til en mellomliggende periode der det ordinære dagpengeregelverkets regler for dagpenger og opplæring igjen gjelder, før et nytt regelverk trer i kraft. For å kunne forlenge ordningen, foreslår regjeringen at den midlertidige forskriftshjemmelen i folketrygdloven § 4-6 fjerde ledd, som gir adgang til å fravike hovedregelen om at dagpenger ikke kan kombineres med opplæring, forlenges til 1. oktober 2021.

5.2 Bakgrunn og vurdering

Som et midlertidig tiltak i en situasjon med mange permitterte og ledige i kjølvannet av covid-19-pandemien, innførte regjeringen fra 20. april 2020 en midlertidig ordning som gjør det lettere å ta opplæring som den enkelte selv tar initiativ til, og samtidig beholde retten til dagpenger. I den midlertidige ordningen er kravet til forutgående søknad til Arbeids- og velferdsetaten opphevet, mens kravet om aktiv arbeidssøking og om å være disponibel for arbeidsmarkedet er opprettholdt. Ordningen omfatter alle ledige og permitterte. Studenter som på ledighets- eller permitteringstidspunktet mottar ytelser fra Lånekassen, omfattes ikke av ordningen. Ordningen er vedtatt forlenget fram til 1. juli 2021, jf. dagpengeforskriften § 4-3a.

Det midlertidige opplæringsunntaket var direkte foranlediget av covid-19-pandemien og den høye ledigheten i kjølvannet av nedstengningen. Bestemmelsen ble derfor gitt med hjemmel i folketrygdloven § 25-16 første ledd, og deretter forlenget ved en midlertidig forskriftshjemmel i folketrygdloven § 4-6 fjerde ledd. § 4-6 fjerde ledd gir fram til 1. juli 2021 departementet hjemmel til i forskrift å fravike hovedregelen i § 4-6 første ledd, slik at dagpenger kan kombineres med opplæring og utdanning i større utstrekning enn første ledd åpner for.

Arbeids- og velferdsetaten har under covid-19-pandemien måttet håndtere en sterk økning i antall dagpengesøknader, parallelt med stadige endringer i regelverk for inntektssikringsordningene. Etaten har derfor gitt uttrykk for at det ikke vil være gjennomførbart å implementere et nytt regelverk i etatens saksbehandlingssystemer innen 1. juli 2021. Etaten mener også at det av kapasitetshensyn vil bli krevende for de ansatte å sette seg inn i nytt regelverk innen denne fristen, gitt den store saksmengden etaten nå håndterer.

Dersom det ordinære regelverket for dagpenger og utdanning og opplæring skal gjelde i en mellomfase før ikrafttredelsen av et eventuelt endret regelverk, vil dette skape problemer for saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten. Etaten vil da på kort tid måtte forholde seg til tre ulike regelsett i sine saksbehandlingssystemer. Tilsvarende vil dagpengemottakerne potensielt måtte forholde seg til tre ulike unntaksregimer innenfor samme dagpengeperiode. For å unngå en slik kompliserende mellomperiode, bør det gis adgang til å kunne forlenge den midlertidige ordningen til nytt regelverk er etablert.

Den tidsbegrensede adgangen foreslås på denne bakgrunn forlenget til 1. oktober 2021. Departementet vil vurdere nærmere om det er behov for å gi regler for overgangen fra midlertidig ordning til den nye varige ordningen.

Til forsiden