Prop. 170 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til lovendringene

Til § 4-6 første ledd:

Forslaget innebærer at lovens hovedregel i første ledd første punktum om at dagpenger ikke kan gis under utdanning eller opplæring, opprettholdes. I annet punktum gis departementet en generell hjemmel til å gi forskrifter om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Den generelle hjemmelen erstatter dagens uttømmende opplisting av i hvilke situasjoner departementet kan gi forskrifter om unntak fra hovedregelen. En generell hjemmel vil åpne for at departementet kan gjøre endringer i forskriften ut fra for eksempel situasjonen på arbeidsmarkedet, uten å være bundet av dagens lovfestede begrensninger som at opplæringen må skje utenom normal arbeidstid eller være av kort varighet. Det vises til punkt 3.1.

Til § 4-6 annet ledd:

Gjeldende annet ledd, som gir departementet adgang til å gi forskrifter om hvem som regnes som deltaker i opplæring og utdanning, oppheves. Det vises til punkt 3.1.3.

Annet ledd endres, slik at første punktum gir adgang til å gjøre delvis unntak fra kravet om å være reell arbeidssøker ved at dagpengemottakere bare kan søke arbeid innenfor et begrenset geografisk område og arbeid som lar seg forene med opplæringen. I annet punktum gis departementet hjemmel til å gi forskrifter om i hvilke tilfeller delvis unntak kan gis. Det vises til punkt 3.2.

Til § 4-6 fjerde ledd:

Fjerde ledd endres for å videreføre den midlertidige adgangen til å kombinere dagpenger med utdanning etter dagens fjerde ledd, som ble innført under covid-19-pandemien. Den midlertidige adgangen til å fravike første ledd skulle opphøre 1. juli 2021, men endres slik at den opphører 1. oktober. Bakgrunnen for forlengelsen er at Arbeids- og velferdsetaten har behov for mer tid for å kunne implementere nytt regelverk.

Det vises til punkt 5.

Til forsiden