Prop. 193 S (2020–2021)

Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Til innhaldsliste

6 Oppmodingsvedtak

6.1 Vedtak nr. 167 (2020–2021), 3. desember 2020

Ved behandlinga av Meld. St. 1 (2020–2021) Nasjonalbudsjettet 2021 og Innst. 2 S (2020–2021) Finansinnstillingen – nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2021, fatta Stortinget følgjande vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i arbeidet med planleggingen av Glommakryssing på rv. 22 i Lillestrøm.»

I Meld. St. 20 (2021–2022) Nasjonal transportplan 2022–2033 er det lagt opp til oppstart av rv. 22 Glommakryssing i første seksårsperiode med ferdigstilling i siste seksårsperiode. Framdriftsplanen forutsetter lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet.

6.2 Vedtak nr. 213 (2020–2021), 8. desember 2020

Ved behandlinga av Dokument 8:145 S (2019–2020) Representantforslag om forenklinger for bobiler i Norge og Innst. 116 S (2020–2021) fatta Stortinget følgjande vedtak:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere tømmemuligheter for avløpsvann fra bobiler og campingvogner langs veiene.»

Kommunen har ansvar for å legge til rette for tømmeanlegg (forurensingsloven § 26). Det er praksis for å ha anlegg for tømming av såkalt «gråttvann» fra kjøkken/bad og for sanitært avløpsvann (fra toalett) på samme sted med tilgang til vann for renhold.

Statens vegvesen og Nye Veier AS vil følge opp etablering av toalett- og tømmeanlegg i tråd med regjeringens rasteplasstrategi for sine respektive deler av riksveinettet. Etablering av nye rasteplasser og oppgradering blir gjort i tråd med prioriteringene i Nasjonal transportplan 2018–2029 og gjennom årlige bevilgninger til investering og drift.

Ny rasteplasstrategi legger opp til om lag 150 hovedrasteplasser på riksveinettet med påregnelig tilbud og standard. Disse plassene skal ha vannklosett og strøm. Departementet legger til grunn at minimumsnivået skal være utgangspunktet ved etablering av hovedrasteplasser. Tømmeanlegg for avløpsvann fra bobil er ikke et minimumskrav i strategien. På hovedrasteplasser som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem, kan det likevel etableres tømmeanlegg for avløpsvann fra bobil. Dette vil bli omtalt i oppdatert veileder for rasteplasser.

Der det ikke er tilknytning til kommunalt avløpssystem ved rasteplassen, vil Statens vegvesen kun unntaksvis etablere tømmeanlegg for avløpsvann fra bobiler. For hvert enkelt sted vil kostnader og ulemper ved å etablere og drifte tømmeanlegg bli vurdert opp mot forventede utfordringer med forsøpling. Avstand til nærmeste tømmeanlegg er med i vurderingen. Fordi tilknytting til kommunalt anlegg er en fordel, kan tømmeanlegg ved servicetilbud langs vei være en bedre løsning enn rasteplasser utenfor tettbygde strøk. Et generelt krav om tømmeanlegg på rasteplasser kan føre til økte investerings- og driftskostnader og er ikke formålstjenlig.

6.3 Vedtak nr. 597 (2020–2021), 9. februar 2021

Ved behandlinga av Dokument 8:79 S (2020–2021) Representantforslag om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre og Innst. 195 S (2020–2021), fatta Stortinget følgjande vedtak:

«Stortinget ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til løsning i løpet av våren 2021.»

De førere som har mistet førerretten på grunn av manglende oppfyllelse av helsekravene, har gjort det som følge av en medisinsk vurdering av at disse kravene ikke er oppfylt. Dersom helsekravene ikke er oppfylt når førerkortet skal fornyes, kan legen ikke utstede helseattest. Blir et førerkort inndratt av politiet før det utløper, fordi helsekravene ikke er oppfylt, er det et lovlig vedtak som er fattet etter en faglig vurdering av helsen i det enkelte tilfelle.

Kognitive tester skal bare brukes der legen har mistanke om kognitiv svikt, og ikke som generell screening basert på alder. Dette var situasjonen også før aldersgrensen for obligatorisk helseattest ble hevet i 2019. Resultatet av en kognitiv test inngår som ledd i en helhetsvurdering av om personen oppfyller helsekravene til førerkort. Dersom det er tvil, kan det også gjennomføres praktisk kjørevurdering hos Statens vegvesen.

Mener den berørte førerkortinnehaveren at det er noe feil med vedtak som er truffet, vil dette kunne påklages og eventuelt overprøves. Dersom førerkortet ikke er fornyet som følge av en medisinsk vurdering, kan den enkelte, om det er skjedd endringer i helsetilstanden eller det av andre grunner ønskes en ny vurdering av helsetilstanden, ta dette opp med sin fastlege eller annen lege for å få en ny vurdering av om helsekravene er oppfylt og om det kan utstedes helseattest. Hvis helsekravene anses oppfylt etter en fornyet vurdering, eventuelt også etter en kjørevurdering hos Statens vegvesen, vil vedkommende kunne søke om å få tilbake førerretten.

Samferdselsdepartementet mener derfor at det allerede er etablerte ordninger tilgjengelig for de som mener at vedtak eller helseattest ikke gir et riktig bilde av deres helsetilstand, og anser at det ikke er behov for å vurdere ytterligere ordninger for dette.

Departementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med hensyn til oppfølging av vedtak nr. 596 (2020–2021) om å fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.