Prop. 202 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader til koronasertifikat, under Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i karantenehotellordningen, under Nærings- og fiskeridepartementet for å dekke kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å øke bevilgningen under kap. 740 Helsedirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter med 138 mill. kroner som følge av opprettelse av et koronasertifikat. Et koronasertifikat vil kunne bidra til å åpne opp samfunnet mer og kunne bidra til økt aktivitet gjennom resten av pandemien. Et koronasertifikat skal på en sikker og verifiserbar måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, og inneholde en del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser testresultat, og en del som viser gjennomgått koronasykdom. Koronasertifikatet skal etableres i tråd med et felles europeisk rammeverk. Europakommisjonen la 17. mars frem et forslag om opprettelse av et europeisk koronasertifikat for å legge til rette for økt bevegelighet over landegrensene under pandemien. Forslaget består av to rettsakter som etter planen skal vedtas og tre i kraft i EU i løpet av juni.

Nærings- og fiskeridepartementet, foreslår å øke bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft med 200 mill. kroner som følge av regjeringens forslag om forlengelse av kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene for arbeidskraft fra utlandet. Videreføring av ordningen med en tomånedersperiode til 30. juni 2021 ble foreslått av regjeringen i Prop. 195 S (2020–2021), der det ble varslet at regjeringen ville komme tilbake til Stortinget med bevilgningsforslag ved behov. Ordningen gir kompensasjon til merkostnader foretak har hatt i forbindelse med arbeids- og oppdragstakeres gjennomføring av innreisekarantene. Det skal ytes en sats på 1000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene, avkortet av foretakets merkostnader.

Videre vurderer Justis- og beredskapsdepartementet å gjøre enkelte tilpasninger i karantenehotellordningen av kapasitetshensyn. Det foreslås at bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 60 Refusjon til kommunene også kan dekke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps direkteutgifter til understøttelse av kommunene ved eventuell etablering av enkelte nasjonale kapasiteter og statsforvalternes utvidede oppgaver knyttet til karantenehotellordningen. Dersom det viser seg hensiktsmessig å etablere en dispensasjonsordning, som gjør at innreisende kan søke om unntak fra karantenehotell og få en beslutning om dette i forkant av reisen, legges det til grunn at bevilgningen på posten også kan nyttes til å dekke kostnader forbundet ved en slik ordning uavhengig av hvilke organ som behandler slike saker. Det foreslås også at navnet på posten endres.