Forsiden

Prop. 23 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Klima- og miljødepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2021.

Til dokumentets forside