Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 27 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

16 852 000

fra kr 280 317 000 til kr 263 465 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

17 000 000

fra kr 65 596 000 til kr 82 596 000

4 500 000

720

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

4 500 000

fra kr 28 592 000 til kr 24 092 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter forhøyes med

12 300 000

fra kr 161 237 000 til kr 173 537 000

71

Særskilte tilskudd, nedsettes med

17 000 000

fra kr 86 654 000 til kr 69 654 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter, forhøyes med

5 400 000

fra kr 75 946 000 til kr 81 346 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

01

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 37 532 000 til kr 38 532 000

726

Statens helsepersonellnemnd mv.

01

Driftsutgifter, forhøyes med

150 000

fra kr 13 280 000 til kr 13 430 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72,73,74,75, forhøyes med

40 200 000

fra kr 477 349 000 til kr 517 549 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med

562 000 000

fra kr 29 690 870 000 til kr 30 252 870 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

135 000 000

fra kr 3 669 904 000 til kr 3 804 904 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

23 500 000

fra kr 97 000 000 til kr 73 500 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

1 500 000

fra kr 13 395 000 til kr 11 895 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 5 097 000 til kr 2 097 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

3 000 000

fra kr 15 795 000 til kr 18 795 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 14 136 000 til kr 11 136 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, forhøyes med

9 000 000

fra kr 6 491 000 til kr 15 491 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med

3 000 000

fra kr 19 041 000 til kr 22 041 000

761

Omsorgstjeneste

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 210 608 000 til kr 185 608 000

64

Kompensasjon renter og avdrag, forhøyes med

15 700 000

fra kr 984 700 000 til kr 1 000 400 000

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

17 200 000

fra kr 71 277 000 til kr 88 477 000

68

Kompetanse og innovasjon , forhøyes med

15 000 000

fra kr 243 154 000 til kr 258 154 000

73

Særlige omsorgsbehov, nedsettes med

1 800 000

fra kr 22 206 000 til kr 20 406 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 70, forhøyes med

23 500 000

fra kr 50 284 000 til kr 73 784 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76, nedsettes med

109 000 000

fra kr 586 319 000 til kr 477 319 000

63

Allmennlegetjenester, nedsettes med

58 500 000

fra kr 120 611 000 til kr 62 111 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, forhøyes med

4 500 000

fra kr 32 177 000 til kr 36 677 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

60

Kommunale tjenester, kan overføres, nedsettes med

11 700 000

fra kr 319 308 000 til kr 307 608 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 700 000

fra kr 85 549 000 til kr 87 249 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 700 000

fra kr 52 160 000 til kr 50 460 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

150 000

fra kr 38 691 000 til kr 38 541 000

61

Turnustjeneste, nedsettes med

3 000 000

fra kr 137 669 000 til kr 134 669 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, nedsettes med

10 000 000

fra kr 1 810 000 000 til kr 1 800 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

1 000 000

fra kr 255 000 000 til kr 256 000 000

72

Tannbehandling, forhøyes med

35 000 000

fra kr 2 320 000 000 til kr 2 355 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstutt, nedsettes med

9 751 000

fra kr 804 751 000 til kr 795 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

169 600 000

fra kr 9 911 500 000 til kr 10 081 100 000

71

Legeerklæringer, nedsettes med

2 000 000

fra kr 7 000 000 til kr 5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med

72 600 000

fra kr 1 827 400 000 til kr 1 900 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

160 410 000

fra kr 3 989 590 000 til kr 4 150 000 000

71

Egenandelstak 2, forhøyes med

9 000 000

fra kr 168 000 000 til kr 177 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

4 000 000

fra kr 324 000 000 til kr 320 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

45 200 000

fra kr 4 489 800 000 til kr 4 535 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 910 000 000 til kr 1 930 000 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

2 890 000

fra kr 52 110 000 000 til kr 55 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med

10 000 000

fra kr 111 000 000 000 til kr 121 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, forhøyes med

7 000 000

fra kr 12 000 000 til kr 19 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., forhøyes med

85 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 435 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

25 000 000

fra kr 180 000 000 til kr 205 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, forhøyes med

4 800 000

fra kr 180 200 000 til kr 185 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3720

Helsedirektoratet

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

20 000 000

fra kr 55 000 000 til kr 75 000 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

73 700 000

fra kr 383 000 000 til kr 309 300 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, nedsettes med

5 600 000

fra kr 257 000 000 til kr 251 400 000

86

Driftskreditter, forhøyes med

2 380 000 000

fra kr 4 150 000 000 til kr 6 530 000 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 762 Primærhelsetjeneste, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2015.

Til toppen
Til dokumentets forside