Prop. 30 L (2018–2019)

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)

Proposisjonen inneheld forslag om å avvikle meldeordninga etter spesialisthelsetenestelova § 3-3. Proposisjonen inneheld også forslag til lovendringar som legg til rette for elektronisk dødsmelding.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget