Prop. 30 L (2022–2023)

Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022) i samsvar med et vedlagt forslag.