Prop. 30 L (2022–2023)

Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)

I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:

§ 4-54 nytt andre ledd skal lyde:

Ved verdsetting av ikke-børsnotert aksje etter § 4-12 annet ledd for inntektsåret 2022, tas det ved fastsetting av formuesverdien av akvakulturtillatelser utgangspunkt i oppnådde auksjonspriser per tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for vedkommende produksjonsområde i 2022. Tilsvarende gjelder for akvakulturtillatelser i produksjonsområde uten auksjon eller uten omsetning, der det tas utgangspunkt i auksjonspriser i nærliggende områder eller gjennomsnittlig auksjonspris vektet på total tonn MTB for alle områder.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2022.