Prop. 42 L (2019–2020)

Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Klima- og miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven). Departementet foreslår å oppheve kravet i loven om at fylkesmannen må stadfeste adferdsregler som kommunen utarbeider etter friluftsloven. Videre foreslår departementet å oppheve bestemmelsen om at departementet kan instruere fylkeskommunene på friluftsområdet gjennom retningslinjer. Slik oppgavetildeling vil i stedet fastsettes i form av forskrift. Departementet hadde på høring forslag om å flytte departementets myndighet til å tildele fylkeskommunene slike oppgaver til Kongen. Departementet foreslår at denne myndigheten fortsatt er delegert til departementet.