Prop. 43 L (2022–2023)

Endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Innføring av fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere

2.1.1 Regjeringens arbeid med drosjereguleringen

Det følger av Hurdalsplattformen at regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. For å følge opp dette sendte regjeringen 11. mai 2022 på høring et forslag om endring i løyvekravene mv. for drosje. I tillegg oppnevnte regjeringen våren 2022 et offentlig utvalg som skal foreslå en helhetlig regulering av drosjenæringen, som står seg på sikt og som er i samsvar med reglene i EØS-avtalen.

I høringen av 11. mai 2022 foreslo departementet blant annet å gjeninnføre krav om løyvegaranti og fagkompetanse for drosjeløyvehavere, gjøre taklykt obligatorisk for alle drosjer og innføre krav om dokumentasjon for at drosjen er riktig registrert i kjøretøyregisteret og at godkjent taksameter er installert. Kun forslaget om fagkompetanse krever lovendring. De øvrige forslagene medfører i hovedsak endringer i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften). Innholdet i høringen og de øvrige endringsforslagene knyttet til fagkompetansekravet vil omtales nærmere under punkt 3.2.2 slik at lovforslaget ses i sammenheng med forslagene til forskriftsendringer.

Drosjeutvalget skal, i lys av Hurdalsplattformen, foreta en gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide en rapport med forslag til helhetlig regulering på området som kan danne grunnlag for en alminnelig høring.

Det følger av utvalgsmandatet at utvalget skal vurdere drosjereguleringen helhetlig, og blant annet identifisere tiltak som sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Utvalget skal også vurdere behovet for å gjeninnføre sentraltilknytningsplikt. Det er særlig viktig å sikre tilbudet til sårbare grupper, som eldre og funksjonshemmede uten egen bil. Samtidig skal utvalget også vurdere hvilke krav som bør stilles for å sikre en seriøs drosjenæring som gir trygghet for kundene, gode arbeidsforhold for ansatte og løyvehavere og som bidrar til hvit økonomi, og tiltak for å sikre kontroll og tilsyn med næringen. Utvalget kan også vurdere andre spørsmål med relevans for drosjereguleringen, som for eksempel merking av drosje, prisregulering, bestemmelser om pristilbud, skatteforvaltning og bokføring.

Stortinget har behandlet finansinnstillingen for 2023, og vedtatt budsjettrammene for fagkomiteens behandling av statsbudsjettet, inkludert flere anmodningsvedtak. I verbalvedtak nr. 19 ber Stortinget «[…] regjeringen komme med nødvendige lov- og forskriftsendringer for å gjeninnføre plikten til å være tilknyttet en drosjesentral og driveplikt og antallsbegrensning i drosjenæringen i løpet av 2023».

2.1.2 Drosjereformen – endringer i tidligere regulering

Den forrige regjeringen gjennomførte omfattende endringer i drosjereguleringen med virkning fra 1. november 2020.

Omleggingen i drosjereguleringen i 2020 innebar grunnleggende endringer i mekanismene for å sikre drosjetilbudet. Fra november 2020 ble behovsprøvingen (antallsreguleringen) med tilhørende driveplikt og prinsipper for tildeling av løyve opphevet, sammen med sentraltilknytningsplikten, krav om hovederverv, taklampe og objektive krav til løyvehaver om kompetanse og økonomisk garanti. Hele landet ble ett løyvedistrikt. Løyvekategorier for selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede ble ikke videreført. Fylkeskommunenes hjemler for å stille krav til drosjevirksomhet og sentraler ble erstattet av en hjemmel for å sikre tilbudet i kontrakt om enerett, eventuelt kombinert med kjøp. Tildeling av enerett innebærer at andre løyvehavere ikke kan tilby drosjetjenester internt i enerettsområdet i den perioden eneretten gjelder. Taksameterkravet ble gjort gjeldende for alle drosjer. De særlige reglene på drosjeområdet om maksimalpriser, pristilbud, konkurranse mellom drosjesentraler, krav til taksameter, bokføring og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene, ble videreført med enkelte tilpasninger.

Frem til 1. november 2020 var de objektive kravene for å få drosjeløyve at løyvehaver var etablert i Norge, hadde god vandel, tilfredsstillende økonomisk evne og tilstrekkelig fagkompetanse. Disse kravene samsvarte med kravene som gjelder for løyve for godstransport og turvogn (buss utenfor rute). Bakgrunnen for justeringene i løyvekravene var blant annet ønsket om å senke etableringsbarrierene i drosjenæringen.

Fra 1. november 2020 ble kravet om faglig kompetanse for løyvehaver opphevet, og erstattet av kompetansekrav for drosjesjåfører. Kravene til god vandel, etablering i Norge og tilfredsstillende økonomisk evne ble videreført. Etablerings- og økonomikravene ble imidlertid noe justert.

2.1.3 Behovet for regelendringer

Etter regelendringene i 2020 har det vært stor økning i antall drosjeløyver. Det var per 1. desember 2022 utstedt totalt rundt 15 000 drosjeløyver. Ettersom det ikke lenger er driveplikt er det usikkert hvor mange løyver som faktisk er i drift. Før 1. november 2020 var det utstedt omtrent 8 000 drosjeløyver.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt den nye drosjereguleringen, og på ulike utfordringer og mistanker om brudd på regelverket. At det har gått relativt kort tid siden reglene ble iverksatt, kombinert med tidvis svært store fall i etterspørselen etter drosjetjenester på grunn av pandemien, gjør at det ikke har vært mulig å foreta en tilfredsstillende evaluering av virkningen av regelendringene.

Næringen er delt i synet på de nye reglene som ble innført 1. november 2020. Den etablerte næringen har gitt uttrykk for at de ønsker en reversering av regelverket, mens nye aktører i næringen er mer positive. Fylkeskommunene har pekt på utfordringer med å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud under det nye regelverket, herunder til særlig sårbare grupper. Videre gir fylkeskommunene uttrykk for at de som løyvemyndighet bruker mye tid etter regelendringene på å veilede løyvesøkere om generelle regler om opprettelse av selskap mv.

Kontroll og tilsyn gjennomført de siste årene, av blant annet Statens vegvesen, Justervesenet og skattemyndighetene, har avdekket uregelmessigheter som indikerer at det er behov for tiltak for å styrke seriøsiteten i næringen og etterlevelsen av regelverket.

Statens vegvesen kontrollerte i perioden 1. november 2020 til 28. februar 2022 totalt 698 drosjer. Det ble funnet avvik ved 389 av disse.

Justervesenet rapporterer at de for perioden januar til medio mars 2022 fant avvik ved 88 av 373 gjennomførte tilsyn, det vil si 23 prosent. Av disse skyldtes 48 at løyvehaver ikke møtte til tilsyn. Dette kan skyldes at de innkalte løyvehaverne ikke har tatt i bruk løyvene, og derfor ikke har montert taksameter. Avviket blant de 40 løyvehaverne som møtte opp, tilsvarer 10,7 prosent av alle kontrollerte taksameter. Dette indikerer en økning fra tidligere.

Skatteetaten har deltatt i aksjonsbaserte kontroller mot drosjenæringen og har avdekket varierende kunnskap om skatte- og avgiftsregelverket. Etaten har primært gjennomført forebyggende tiltak i form av veiledning.

Departementet mener at det vil være hensiktsmessig og nødvendig å sette inn tiltak som styrker kvaliteten og seriøsiteten blant løyvehaverne og øker etterlevelsen av regelverket.

2.1.4 Høringen

Forslag til endringer i yrkestransportloven §§ 5 og 9 ble sendt på alminnelig høring 11. mai 2022. Forslag til endringer i yrkestransportforskriften og forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ble sendt på høring samtidig.

Høringsforslaget ble gjort offentlig tilgjengelig på www.regjeringen.no og sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Fylkeskommunene

 • Datatilsynet

 • Forbrukertilsynet

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Justervesenet

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Tolletaten

 • Utdanningsdirektoratet

 • Økokrim

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Fagforbundet

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • IKT Norge

 • ITS Norge

 • Kollektivtrafikkforeningen

 • Kompetanseteam Vest AS

 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – NITO

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norges Turbileierforbund

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norsk Kunnskaps-Institutt AS

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Pensjonistforbundet

 • Regnskap Norge

 • Revisorforeningen

 • Skattebetalerforeningen

 • SMB Norge

 • Utdanningsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – Stat

 • Yrkestrafikkforbundet

Høringsfristen var 22. juni 2022. Det ble mottatt 51 svar på høringen.

2.2 Overtredelsesgebyr for brudd på yrkestransportregelverket

2.2.1 Bakgrunn

God og effektiv håndheving er viktig for å sikre at yrkestransportregelverket etterleves, blant annet for å forhindre uheldige konkurransevridninger i næringen.

Det følger av yrkestransportloven § 41 at overtredelser av loven med forskrifter kan straffes med bøter. Dette innebærer at der det avdekkes lovbrudd, blir forholdet anmeldt og fulgt opp i straffesporet. En eventuell sanksjonering vil da være opp til politiets prioriteringer og kapasitet. For enkelte konkrete overtredelser er det fastsatt i loven at det kan ilegges overtredelsesgebyr. Et overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon etter forvaltningslovens kapittel IX. Slike sanksjoner defineres som en «negativ reaksjon som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon» (EMK), jf. forvaltningsloven § 43 andre ledd. Slike gebyrer regnes imidlertid ikke som straff etter norsk rett. Overtredelsesgebyr kan ilegges og betales på kontrollstedet i det overtredelsen avdekkes, og vil gi en mer umiddelbar effekt. Slik håndheving vil være ressursbesparende for kontrollmyndighetene og gi en vel så god, om ikke bedre, preventiv effekt som anmeldelse og en eventuell bot som kan komme lenge etter overtredelsen fant sted.

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 345 (2018–2019), bedt regjeringen:

«[...]vurdere om det er mer hensiktsmessig å benytte administrative sanksjoner i form av forenklet forelegg for å sikre en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket, herunder nivået på foreleggene og muligheten for å kreve det inn på stedet».

Et overtredelsesgebyr regnes som administrativ sanksjon etter forvaltningsloven. For å innføre overtredelsesgebyr for brudd på kabotasjereglene er det behov for lovendring.

I oktober 2022 la regjeringen frem sin handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Økt bruk av overtredelsesgebyr for mer effektiv håndheving er blant tiltakene i planen. Det følger av handlingsplanen at regjeringen vil legge frem et forslag til lovendringer for å kunne innføre overtredelsesgebyr for brudd på flere bestemmelser i yrkestransportregelverket. Det følger videre av handlingsplanen at lovendringene skal følges opp med forskriftsendringer, som blant annet skal innføre overtredelsesgebyr for brudd på reglene om kabotasje.

2.2.2 Høringen

Forslag til endringer i yrkestransportloven § 40 a og 32 a ble sendt på alminnelig høring 4. juni 2021, med frist for merknader 16. august 2021. Forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr for brudd på yrkestransportregelverket ble sendt på høring samtidig. Høringsforslaget ble gjort offentlig tilgjengelig på www.vegvesen.no og sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Fylkeskommunene

 • Datatilsynet

 • Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for Arbeidstilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Forsvarsstaben

 • Helsedirektoratet

 • Klima- og forurensningsdirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Kripos

 • Kystverket

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Sivilombudsmannen

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens vegvesen, divisjon drift og vedlikehold

 • Statens vegvesen, divisjon fellesfunksjoner

 • Statens vegvesen, divisjon IT

 • Statens vegvesen, divisjon trafikant og kjøretøy

 • Statens vegvesen, divisjon transport og samfunn

 • Statens vegvesen, divisjon utbygging

 • Statens vegvesen, myndighet og regelverk

 • Tolldirektoratet

 • UDI – Utlendingsdirektoratet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Arbejdstilsynet, Danmark

 • Arbets- och näringsministeriet, Finland

 • Arbetsmiljöverket, Sverige

 • Danske Busvognmænd

 • Näringsdepartementet, Sverige

 • STRO (The Scandinavian Tire & Rim Organization)

 • Transportministeriet, Danmark

 • Færdselsstyrelsen, Danmark

 • Transportstyrelsen, Sverige

 • American Car Club of Norway

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • ARKA Rogaland AS

 • ASKO

 • AS Transportprodukter

 • Autobransjens Leverandørforening

 • Autodata AS

 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 • Bamble Mekaniske Industri

 • Bardu sjåførskole

 • Bekkelund & Knutsen AS

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Bilservice Konsult AS

 • Bussbygg AS

 • DB Schenker Norge

 • Ekeri Norge AS

 • Enjac AS

 • Falck Redning AS

 • Fartskriver AS

 • Forlaget Last og Buss AS

 • Frie Bilimportørers Forening

 • HBK Verdal

 • H.C Petersen Norge AS

 • HE-Plan AS

 • Hiab AS

 • Hillevåg Mek Verksted AS

 • Karmsund Sveis og Påbygg AS

 • KNAS AS

 • Kombimatic

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kongelig Norsk Automobilklub

 • Lafinto AS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Larsnes Auto

 • Nord Karmøy Sveis AS

 • Nor-Ka AS

 • Nord-kran AS

 • Nor Slep AS

 • NTM Trailer & Tipp AS

 • Lastebileiernes Forening

 • LeasePlan Norge AS

 • Loyd’s Industri AS

 • MAN Truck & Buss Norge AS

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Maskingrossistenes Forening

 • Mesta Konsern AS

 • Moflaten Smie og Verksted AS

 • MoRek AS

 • Møllergruppen

 • Nettbuss AS

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Mat og Drikke

 • NHO Transport

 • Nobina Norge AS

 • Norges Automobil-forbund (NAF)

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Caravanbransjeforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norgesbuss AS

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Industri

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Trafikkmedisinsk Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

 • Närko Norge AS

 • Opplysningsrådet for Veitrafikken

 • Oslo Handelsstands Forening

 • Posten Norge AS

 • Rambøll Norge AS

 • Robol AS

 • Rognskog Bil

 • Rolands Lastebilpåbygg AS

 • Romerike buss og trailerskole

 • Rosendal Maskin

 • Ruter AS

 • Scania Norge

 • Sjekkpunkt Norge AS

 • Skab Norge AS

 • Skandinavisk Trafikksenter AS

 • Skare & Nes AS

 • Straumen Bil AS

 • SOTIN

 • Thermo King Norge AS

 • Tide Buss AS

 • T N Vangs Mek Verksted AS

 • Trafikkforum AS

 • TrailerBygg AS

 • Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening

 • Transport og Bilfagenes Opplæringskontor Tobo

 • Transportbransjens opplæringskontor i Møre og Romsdal

 • Transportøkonomisk institutt

 • Truck & Trailer Industry AS

 • Trygg Trafikk

 • Unibuss

 • VBK Karosseri Horten AS

 • Viking Redningstjeneste

 • Vognteknikk AS

 • Wiks

 • Wilco AS

 • Yrkestrafikkforbundet

 • YS

Det ble mottatt svar fra 23 høringsinstanser. Ni av disse hadde ingen kommentar til forslaget.

Følgende instanser var positive til forslaget, men hadde merknader:

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidstilsynet

 • Innlandet Fylkeskommune

 • Justis – og beredskapsdepartementet

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Transport

 • Nordland Fylkeskommune

 • Norge Lastebileier-Forbund

 • Norges Trafikkskoleforbund

 • Politidirektoratet

 • Posten Norge

 • Skatteetaten

 • Viken Fylkeskommune

 • Yrkestrafikkforbundet

Følgende instanser har meldt at de ikke har merknader:

 • Arbetsmiljöverket

 • Arbets- och näringsministeriet, Finland

 • Forvarsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Norsk Trafikkmedisinsk forening

 • Tolletaten

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utenriksdepartementet

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til forsiden