Prop. 43 L (2022–2023)

Endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)

Til innholdsfortegnelse

5 Retting av inkurier i yrkestransportloven §§ 5 andre ledd og 37 a

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett

Yrkestransportloven § 5 andre ledd slår fast at som motorvogn «etter denne lova» regnes varebil, lastebil, kombinert bil og trekkbil tillatt brukt på offentlig veg. I yrkestransportloven brukes begrepet motorvogn også om andre typer kjøretøy, blant annet om persontransport med motorvogn i og utenfor rute, for eksempel i §§ 2, 4, 6 og 9. Departementet antar det er en inkurie at definisjonen av motorvogn i § 5 andre ledd etter sin ordlyd er gjort gjeldende for hele loven.

Yrkestransportloven § 37 a andre ledd andre punktum har en henvisning til § 37 c fjerde ledd. Yrkestransportloven § 37 c fjerde ledd hjemlet den tidligere adgangen politiet hadde til å stille krav om kjentmannsprøve i forbindelse med utstedelse av kjøreseddel. Bestemmelsen ble fjernet i forbindelse med innføringen av fagkompetansekrav for drosjesjåfører, jf. Prop. 70 L (2018–2019) Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.). Ved en inkurie ble ikke henvisningen til § 37 c fjerde ledd tatt ut av § 37 a andre ledd i ovennevnte proposisjon.

5.2 Forslaget i høringen

Departementet foreslo i høringen en justering i yrkestransportloven § 5 andre ledd slik at definisjonen av motorvogn i denne bestemmelsen begrenses til å gjelde for § 5. Forslaget innebærer ingen realitetsendring og departementet kan ikke se at det får innvirkning på andre deler av loven. Forslaget om fjerning av § 37 c fjerde ledd var en del av høringen om endringer i drosjereguleringen – oppheving av behovsprøvingen mv. som ble sendt på høring 1. oktober 2018. Endringen av § 37 a andre ledd er kun en følge av denne endringen.

5.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser hadde merknader til dette forslaget.

5.4 Departementets vurdering

Bestemmelsen i § 5 vedtas slik den ble foreslått i høringen.

Yrkestransportloven § 37 a andre ledd andre punktum endres slik at henvisningen til § 37 c fjerde ledd tas ut av bestemmelsen. Forslaget innebærer ingen realitetsendring.

Til forsiden