Proposisjoner til Stortinget

Prop. 44 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger)

I proposisjonen foreslås det et nytt Nansen-program for Ukraina for sivil og militær støtte til Ukraina på til sammen 75 mrd. kroner for perioden 2023-2027 grunnet Russlands angrepskrig mot Ukraina. Det foreslås også en ettårig ekstrabevilgning på 5 mrd. kroner i 2023 til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger. Forslagene tar utgangspunkt i den politiske avtalen av 16. februar 2023 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget