Prop. 44 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Russlands angrep på Ukraina 24. februar 2022 er et tidsskille for Europa, og en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Norges sikkerhet, velstand og handlefrihet er tuftet på respekt for folkeretten i en regelstyrt verden. Russlands angrepskrig mot Ukraina truer våre nasjonale interesser. Et samlet politisk Norge står sammen i fordømmelsen av Russlands krigføring i Ukraina og støtter det ukrainske folks legitime forsvarskamp.

I tråd med den politiske avtalen av 16. februar 2023 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus fremmer regjeringen med dette et forslag om å etablere et femårig støtteprogram for Ukraina for perioden 2023 til 2027, og en ettårig ekstrabevilgning i 2023 til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale ringvirkninger. De totale økonomiske rammene er hhv. 75 mrd. kroner og 5 mrd. kroner. For 2023 fordeles støtten med 7,5 mrd. kroner til sivil bistand og 7,5 mrd. kroner til militær støtte. Støtteprogrammet for Ukraina får navnet «Nansen-programmet for Ukraina» til minne om Fridtjof Nansens humanitære innsats i Ukraina for hundre år siden.

Denne proposisjonen omhandler de overordnede prinsippene og rammene for Nansen-programmet for Ukraina, prioriterte innsatser i Ukraina i 2023, og den ettårige ekstrabevilgningen til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale ringvirkninger. Prioriteringene for Nansen-programmet for Ukraina i perioden 2024–2027 vil fremmes for Stortinget i de årlige budsjettene.

Regjeringen vil i løpet av 2023 fremme en egen stortingsmelding om Nansen-programmet. Stortingsmeldingen vil vurdere nærmere det norske engasjementet i Ukraina i lys av utviklingen, herunder bl.a. spørsmål knyttet til statsbygging, demokratifremme og støtte til det sivile samfunn. Stortingsmeldingen skal også vurdere risikohåndtering, samt de langsiktige konsekvensene av Nansen-programmet for annen norsk bistand. Det skal rapporteres på bruken av midlene i programmet i de årlige statsbudsjettene, og i budsjettfremleggelsene gjennom året.

Til forsiden