Prop. 49 S (2023–2024)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 157/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1239 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

EØS-komiteen traff 29. april 2022 beslutning nr. 157/2022 om å endre EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) kapittel V (sjøtransport) til å omfatte forordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip og om oppheving av direktiv 2010/65/EU.

Forordningen gjelder etablering av et felles europeisk meldings- og informasjonssystem for sjøtransporten. Medlemsstatene pålegges å etablere et nasjonalt meldepunkt for rapportering fra fartøy i forbindelse med havneanløp. Formålet med forordningen er å forenkle rapporteringsbyrden for sjøtransporten. De nasjonale meldepunktene skal harmoniseres gjennom nærmere angitte tekniske krav. Dette skal sikre at informasjonen som innrapporteres fra fartøy ved havneanløp sirkuleres mellom medlemsstatene slik at samme informasjon kun må rapporteres én gang. Forordningen innfører ingen nye meldeplikter, men gjelder for eksisterende forpliktelser. Forordningen regulerer følgelig kun måten det skal rapporteres på. Rapporteringsforpliktelsene som omfattes skal rapporteres gjennom et europeisk miljø for rapportering fra skip (European Maritime Single Window environment (EMSWe)) fra 15. august 2025.

Fordi gjennomføring av EØS-komiteens beslutning har budsjettmessige konsekvenser, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Beslutningen i EØS-komiteen og forordning (EU) 2019/1239 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen