Prop. 51 LS (2023–2024)

Lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) nr. 1286/2014, (EU) 2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) for å gjennomføre forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIPs-forordningen) i norsk rett. Proposisjonen inneholder også forslag om samtykke til godkjenning av to EØS-komitébeslutninger om å innlemme PRIIPs-forordningen og enkelte tilknyttede rettsakter i EØS-avtalen.

EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 omfatter, i tillegg til PRIIPs-forordningen, også innlemmelse av forordning (EU) 2016/2340 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014, delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1904 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 med hensyn til produktintervensjon, delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866. EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 gjelder innlemmelse av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261.

PRIIPs-forordningen legger til rette for at forbrukere og andre ikke-profesjonelle investorer skal få god informasjon om egenskaper og risikoer ved sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter, slik at de får bedre forutsetninger for å forstå og sammenligne produktene før de tar investeringsbeslutninger. Med sammensatte investeringsprodukter menes en investering der det beløpet som skal tilbakebetales til investoren, er gjenstand for svingninger på grunn av eksponering mot referanseverdier eller avkastningen av én eller flere eiendeler som investoren ikke har kjøpt direkte. Med forsikringsbasert investeringsprodukt menes et forsikringsprodukt med en verdi ved utløp eller en gjenkjøpsverdi som helt eller delvis er eksponert mot markedssvingninger.

I punkt 2 gis det en kort oversikt over PRIIPs-forordningen og høringen av et utkast til gjennomføringslov, samt et etterfølgende høringsnotat om administrative sanksjoner. Punkt 3 inneholder nærmere informasjon om PRIIPs-forordningen og tilhørende rettsakter. I punkt 4 redegjøres det kort for eksisterende krav om informasjon til investorer i norsk rett. I punkt 5 behandles forslaget til en ny PRIIPs-lov. Lovforslaget gjennomfører PRIIPs-forordningen i norsk rett ved inkorporasjon. Det inneholder bestemmelser om administrative tiltak, overtredelsesgebyr og straff, og en bestemmelse om taushetsplikt. Videre foreslås en hjemmel for departementet til å utvide det materielle virkeområdet for loven, slik at det ved forskrift kan innføres krav om tilsvarende informasjon ved tilbud om andre typer investeringsprodukter enn de som er omfattet av forordningen. I punkt 6 redegjøres det for endringer i andre lover. I punkt 7 redegjøres det for EØS-komitébeslutningene og forslaget til Stortingets vedtak om samtykke til godkjennelse av EØS-komitébeslutningene.

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av PRIIPs-forordningen i norsk rett krever lovendring.

PRIIPs-forordningen inneholder en bestemmelse som legger myndighet til EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon, EIOPA, til å forby eller begrense markedsføring, distribusjon og salg av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter eller visse typer finansiell aktivitet eller praksis fra et forsikringsselskaps side, jf. artikkel 16. Stortinget ga 13. juni 2016, på bakgrunn av forslag i Prop. 100 S (2015–2016), samtykke med mer enn ¾ flertall, jf. Grunnloven § 115, til overføring av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan ved fremtidig innlemmelse av PRIIPs-forordningen i EØS-avtalen etter de utkastene til EØS-tilpasninger til PRIIPs-forordningen artikkel 16 som ble lagt frem i Prop. 100 S (2015–2016). I samsvar med det som ble opplyst i Prop. 100 S (2015–2016) punkt 10.7.3.5, bes det om Stortingets samtykke til godkjennelse av den endelige EØS-komitébeslutningen om innlemmelse av PRIIPs-forordningen i EØS-avtalen i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 ble, på bakgrunn av dette, tatt med forbehold om Stortingets samtykke, jf. EØS-avtalen artikkel 103.

EØS-komitébeslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261 krever lovendring. EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 ble, på bakgrunn av dette, tatt med forbehold om Stortingets samtykke, jf. EØS-avtalen artikkel 103.

EØS-komitébeslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av PRIIPs-forordningen, med de tilhørende forordningene (EU) 2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866, i offisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen, og det samme gjør nevnte rettsakter i offisielle norske oversettelser, se vedlegg 1–6. EØS-komitébeslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261 i offisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg, se vedlegg 7. Forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261 i uoffisiell norsk oversettelse følger som vedlegg 8–9.

Til forsiden