Prop. 52 S (2022–2023)

Samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

InvestEU er EUs program for å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i nyskapende og bærekraftig næringsliv. De første investeringsoperasjonene under programmet ble startet i andre kvartal 2022.

Forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning av 8. juli 2022, jf. Prop. 181 S (2020–2021). Stortinget bevilget midler til deltakelse i programmet i statsbudsjettet for 2022 ved å gi fullmakt til en norsk styrking av EU-garantien på 462 mill. euro og et kontantbidrag til EUs tapsavsetning på 184,8 mill. euro, tilsvarende 40 pst. av Norges garantiandel, jf. Innst. 450 S og Prop. 115 S (2021–2022). I overensstemmelse med premissene for Stortingets vedtak i revidert budsjett 2022 legges det opp til norsk deltakelse i alle virkemidlene under Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF), med unntak av virkemidlene under politikkvinduet for sosiale investeringer og humankapital. Bevilgningen gir også rom for å delta i mandatet som Den nordiske investeringsbanken (NIB) ble tildelt under InvestEU i desember 2022.

I samsvar med EØS-avtalen skal EFTA-statene inngå tilknytningsavtaler med EU om deltakelse i programmet. Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med representanter fra Europakommisjonen fremforhandlet en bidragsavtale som regulerer den norske deltakelsen i InvestEU-fondet. I tillegg er det fremforhandlet en egen garantiavtale som utfyller bidragsavtalen. Representanter for Island har også deltatt i arbeidet med lignende avtaler for deres deltakelse.

Siden avtalene innebærer økonomiske konsekvenser er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

Avtalene i engelsk tekst med oversettelse til norsk følger som trykte vedlegg til proposisjonen.