Prop. 57 L (2017–2018)

Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

2.1 Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høringsnotat med forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser ble sendt på offentlig høring 31. juli 2017 med høringsfrist 31. oktober 2017. Det ble ikke samtidig foreslått endring i bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Dette forslaget har derfor ikke vært på høring. Departementet mener likevel at tilsvarende endring som i arbeidsmiljøloven bør gjøres i denne loven, da disse bestemmelsene bør være like i hele arbeidslivet. Departementet mottok 43 høringssvar innen fristen.

Høringsnotat med forslag til lovendringer ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidsretten

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Sivilombudsmannen

 • Oslo kommune

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Forskningsinstituttet IRIS

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Norges Handelshøyskole

 • NTNU

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

 • Transportøkonomisk institutt

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen

 • ALT c/o Industri Energi

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bedriftsforbundet

 • Coop Norge SA Hovedkontor

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • HR Norge

 • Junit

 • Juridisk Rådgivning For Kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NITO

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Flerindrettsforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Elektrotekniske Komite

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Meierifolk Landsforening

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Pensjonistforbundet

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Revisorforeningen

 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Unio

 • Virke

 • Virke Produsentforening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser hadde merknader til forslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Halden kommune

 • Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Universitetet i Oslo

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • NITO

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Rettspolitisk forening

 • SAMFO

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Virke

Følgende høringsinstanser uttalte at de ikke ville gi uttalelse i saken, eller at de ikke hadde merknader til forslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Norges Vassdrags- og energidirektorat

 • Petroleumstilsynet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Coop Norge SA

 • Den norske jordmorforening

2.2 Forslag til endringer i folketrygdloven

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sendte 14. mars 2017 på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (folketrygdloven § 25-6 og § 25-7). Høringsfristen var 30. juni 2017.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Regelrådet

 • Statens Helsetilsyn

 • Statens pensjonskasse (SPK)

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkesmannsembetene

 • Kommunene

 • Akademikerne

 • Apotekforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fellesorganisasjonen

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kommunal landspensjonskasse (KLP)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landets helseforetak

 • Landets regionale helseforetak

 • Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF)

 • Norsk fysioterapeutforening (NFF)

 • Norsk Kiropraktorforening (NKF)

 • Norsk Logopedlag (NLL)

 • Norsk manuellterapeutforening (NMF)

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Tannpleierforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF)

 • UNIO

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende instanser hadde merknader til forslagene som ble sendt på høring:

 • Helsedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Helsetilsynet

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Oslo kommune

 • Drammen kommune

 • Bergen kommune

 • Stord kommune

 • Akademikerne

 • Den norske legeforening

 • Norges optikerforbund

 • Den norske tannlegeforening

I tillegg har en enkeltperson avgitt uttalelse, som er anonymisert fordi den inneholder personsensitive opplysninger, se offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13.

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader til forslaget:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Regelrådet

 • Helse Nord RHF

 • Helse Stavanger HF

 • Sørlandet sykehus HF

 • Vestre Viken HF

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

Til forsiden