Prop. 57 L (2017–2018)

Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018)

Til innholdsfortegnelse

5 Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Arbeidstakernes rett til representasjon i styrende organer er blant annet regulert i aksjeloven, i allmennaksjeloven og i den såkalte representasjonsforskriften (forskrift 24. august 2017 nr. 1277).

I 2014 ble det gjort endringer i dette representasjonsregelverket, jf. Prop. 73 L (2013–2014). Endringene innebar blant annet å redusere kravet til lokale fagforeningers representasjonsgrad (fra to tredjedeler til et flertall av de ansatte) for å kunne fremme visse krav. Endringen ble gjennomført i relevante lov- og forskriftsbestemmelser, men ved en inkurie ikke i aksjeloven § 6-35 andre ledd og allmennaksjeloven § 6-35 andre og fjerde ledd.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre disse bestemmelsene, slik at de blir i overenstemmelse med regelverket for øvrig.

Til forsiden