Prop. 6 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen at Stortinget gir sin tilslutning til at Statskog SF kjøper 100 pst. av aksjene i AS Meraker Brug, til en pris av 2,65 mrd. kroner, og samtykker i kapitalforhøyelse og låneopptak for dette formålet. Kjøpet foreslås finansiert gjennom en egenkapitalforhøyelse på 2,35 mrd. kroner. Resterende del av kjøpesummen, 300 mill. kroner, finansieres ved et lån fra staten.

AS Meraker Brug er en av de største private eiendommene i Norge. Selskapets arealer omfatter 1,2 mill. daa, inkludert 229 000 daa produktivt skogareal, i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer. Selskapets kjernevirksomhet er skogbruk, jakt og fiske og eiendomsutvikling. Selskapet har flere fallrettigheter, 35 pst. av Meråker kraft, 47 pst. av Meråker alpinsenter, flere gårdstun og en rekke hytter som leies ut til jakt og fiske.

Selskapet er hovedsakelig eid av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup (50,62 pst.) Kulsrud Skog AS (26,46 pst.) og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup (17,06 pst.). Samlet eier disse aksjonærene 94,14 pst. av aksjene i selskapet. De resterende aksjene (totalt 5,86 pst.) eies av andre, private aksjonærer.

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, Kulsrud Skog AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup initierte en prosess for potensielt salg av sine aksjer våren 2022. Selgerne forutsatte at potensielle kjøpere tilbød å kjøpe også øvrige aksjonærers aksjer i selskapet til samme pris.

Styret i Statskog SF har vurdert at et kjøp av 100 pst. aksjene i AS Meraker Brug vil underbygge Statskog SFs vedtektsfestede formål og overordnede strategier, styrke foretaket forretningsmessig og bedre allmenhetens tilgang til jakt og fiske. Statskog SFs styre har tatt en investeringsbeslutning og er kommet i kjøpsposisjon, med forbehold om godkjennelse fra eier. Saken er behandlet i foretaksmøtet, som har gitt sin tilslutning til kjøpet med forbehold om Stortingets samtykke. Statskog SF har under disse forutsetninger inngått en avtale med selgende aksjonærer om kjøp av 94,14 pst. av aksjene i selskapet. De øvrige aksjonærene i AS Meraker Brug vil få tilbud om å selge sine aksjer til Statskog SF til samme pris som de selgende aksjonærer.

Regjeringen mener staten som eier av Statskog SF bør gi sin tilslutning til investeringen. Investeringen forutsetter egenkapitalforhøyelse i kombinasjon med låneopptak.