Prop. 62 L (2023–2024)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (2023) og lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Departementet foreslår at det i opplæringslova blir lovfestet et krav om relevant lærerutdanning i hovedregelen om ansettelse i lærerstilling. Videre foreslås det å videreføre reglene om midlertidig ansettelse, men å gjøre språklige endringer for å fremheve at ansettelse på vilkår bør vurderes før annen midlertidig ansettelse. Forslagene er omtalt i punkt 2.

Departementet foreslår å tydeliggjøre i opplæringslova at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen. Tilsvarende endring foreslås i privatskolelova. Forslaget er omtalt i punkt 3.

Departementet foreslår også å innføre regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i opplæringslova og privatskolelova. Forslaget er omtalt i punkt 4.

Departementet foreslår dessuten å gjøre en teknisk justering i reglene om forvaltningsområdet for samiske språk i opplæringslova. Departementets forslag innebærer endringer i reglene som omtaler forvaltningsområdet for samiske språk, jf. sameloven § 3-1, som følge av endringer i sameloven som trådte i kraft 1. januar 2024. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer. Forslaget er omtalt i punkt 5.

Til forsiden