Prop. 65 L (2023–2024)

Endringer i privatskolelova (ny tilskuddsmodell for private grunnskoler)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Departementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Forslagene i proposisjonen henger sammen med innføringen av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, jf. kap. 12 Ny tilskotsmodell for private grunnskular i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

I proposisjonen foreslår departementet også å endre navnet på godkjenningsgrunnlaget i privatskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f om «særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma» slik at det i stedet vises til «elevar med dokumenterte behov».

I punkt 6 gjør departementet rede for en dom fra Oslo tingrett som gjelder klagerett for private skoler på vedtak om pålagt skolebytte for elever. Departementet ser i lys av dommen behov for å tydeliggjøre regler om klagerett i slike saker.

Til forsiden