Prop. 69 L (2021–2022)

Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kommunal- og distriktsdepartementet fremmer med dette et forslag til ny § 88 a i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven). Bestemmelsen skal legge til rette for effektive og brukervennlige digitale prosesser og tjenester for skifte av dødsbo.

Forslaget gir grunnlag for offentlige digitale tjenester for skifte av dødsbo og hjemmel til å fastsette forskrift om slike tjenester og for behandling av personopplysninger. Videre foreslås det å gi en hjemmel for deling av opplysninger uten hinder av taushetsplikt for å kunne utføre oppgaver som følger av arvelovens tredje del.

Proposisjonen fremmes i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet.

Til dokumentets forside