Prop. 69 S (2017–2018)

Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

3 Lokalpolitiske vedtak

Den lokalt reviderte avtalen av 5. juni 2016 med forslag til finansierings- og bompengeopplegg for Oslopakke 3 trinn 2 ble godkjent av Oslo bystyre og Akershus fylkesting i juni 2016. Den lokale tilleggsavtalen av 13. juni 2017 ble godkjent i juni 2017. Gjennom disse vedtakene har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune godtatt opplegget for det nye bompengesystemet inkl. takster og rabattordninger. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene var imidlertid ikke avklart på dette tidspunktet.

Grunnlagsdokumentene for lokalpolitisk beslutning om først og fremst plasseringen av nye bomstasjoner ble oversendt Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samt de berørte kommunene Bærum, Nittedal, Ski, Lørenskog og Oppegård i Akershus i september/oktober 2017.

Bærum kommune behandlet saken i møte i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 16. november 2017. Følgende vedtak ble fattet:

 • 1) Bærum kommune tar nytt bompengeopplegg som fremgår av grunnlagsdokumentet for Oslopakke 3-avtalen til orientering.

 • 2) Bærum kommune vil uttrykke stor bekymring for den samlede økonomiske belastningen det nye opplegget innebærer for brukerne og næringslivet. Dette gjelder spesielt innføring av rushtidsavgift.

 • 3) Bærum er negative til innføring av rushtidsavgift.

Nittedal kommune behandlet saken i møte i kommunestyret 20. november 2017 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Nittedal kommune slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag til følgende bomplassering langs bygrensen:

 • BG1 – Rv 4 Trondheimsveien (Oslo kommune)

Ski kommune behandlet saken i møte i kommunestyret 29. november 2017 og fattet følgende vedtak:

Ski kommune slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag til følgende bomplasseringer langs grensen mellom Ski kommune og Oslo kommune:

 • BG 13 – E6 Taraldrud (Ski kommune)

 • BG 14 – Enebakkveien (Oslo kommune)

Ski kommune er opptatt av fremdrift i by- og stedsutviklingen i Ski sentrum og på Langhus. Utbedring av fylkesveiene er sentrale i den sammenheng. Det er avgjørende at fylkesveiene kan sikre gode forhold for gående, syklende og kollektivreisende innbyggere, samt de av innbyggere som må kjøre bil, når nye Ski stasjon og Follobanen åpner i 2021. Ski kommune gjør Statens vegvesen oppmerksom på at Oslopakke 3-midler i hovedsak går til tiltak i Oslo, Akershus vest og Romerike. Midler avsatt til fylkesveitiltak i Akershus i Oslopakke 3 bør i stor grad brukes til å fremme målene om satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i Follo generelt, og i Ski og Langhus spesielt.

Lørenskog kommune behandlet saken i møte i kommunestyret 13. desember 2017 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Lørenskog kommune slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag til følgende bomplasseringer langs bygrensen med unntak av endring BG6 og BG7.

 • BG2 – Rv 163 Østre Aker vei (Oslo kommune)

 • BG3 – Høybråtenveien

 • BG 4 – Starveien, nord for avkjøringsrampe fra E6 (Oslo kommune)

 • BG 5 – E6/Rv 159 Karihaugen

 • BG 6 – Karihaugveien endres til Vestsiden av rundkjøringen ved Solheimsveien/Per Kroghs vei

 • BG 7 – Gamleveien – denne bomplasseringen utgår

 • 2. Lørenskog kommune oversender høringssvar i tråd med saksfremlegget.

Kommunestyret legger til grunn at ingen innbyggere i Lørenskog må passere et bomsnitt for å kjøre til andre steder i egen kommune, og at tilgangen til marka forblir åpen.

 • 1. For å sikre at Lørenskog-innbyggere som bor langs Mariholtveien kan komme til andre deler av Lørenskog kommune uten å måtte betale bomavgift, må bomstasjonen BG 6 flyttes til vestsiden av rundkjøringen ved Solheimveien/Per Kroghs vei.

 • 2. For å sikre fri tilgang til marka utgår bomstasjon BG 7 (Gamleveien).

Følgende tillegg innarbeides i høringssvaret:

Kommunestyret mener det er uheldig med økt belastning for innbyggerne i Lørenskog, da det ikke eksisterer gode nok alternativer til alle deler av Oslo i dag, blant annet er kollektivtilbudet mellom Lørenskog og Groruddalen mangelfullt. Det vil også kunne få negative konsekvenser for næringslivet i Lørenskog da våre kjøpesentre tiltrekker seg mange kunder fra Oslosiden av kommunegrensa.

Kommunestyret i Lørenskog legger til grunn at det gjennom Oslopakke-3 forliket mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten allerede er bestemt at det blir etablert nye bomsnitt på kommunegrensa mellom Oslo og Lørenskog og at Lørenskog kommune ikke kan endre på dette.

Det er viktig at Lørenskog og Romerike får noe igjen for bombelastningen – vi forutsetter derfor at det blir en baneløsning til Romerike.

Lørenskog legger til grunn at de ekstra bomsnittene skyldes ekstraordinære utgifter i forbindelse med ny sentrumstunnel og nye banelinjer. Det forutsettes derfor at de nye bomsnittene ikke blir permanente, men fjernes etter at disse investeringene er nedbetalt.

Oppegård kommune behandlet saken i møte i formannskapet 6. desember 2017 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Oppegård kommune slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag til følgende bomplasseringer langs bygrensen: – Ljansbrukveien (Oslo kommune) – E 18 Mosseveien (Oslo kommune) – Fjellveien (Oppegård kommune) – Skiveien (Oppegård kommune)

 • 2. Bomplasseringen på Rosenholm legges slik at betalingsbommen plasseres nord for parkeringsplassen.

 • 3. Oppegård kommune er opptatt av fremdrift i by- og stedsutviklingen langs bybåndet fra Oslo grense til Langhus og forbindelsene til Ski sentrum. Utbedring av fylkesveiene er sentrale i den sammenheng. Det er avgjørende at fylkesveiene kan sikre gode forhold for gående, syklende og legge til rette for effektiv kollektivtransport. Det må utvikles et godt matebusstilbud som binder boligområdene i Oppegård bedre sammen med jernbanestasjonene.

Oslo kommune behandlet saken i møte i bystyret 20. desember 2017 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Oslo kommune slutter seg til plasseringen av 48 nye bomstasjoner i Oslo, to i Lørenskog kommune, to i Oppegård kommune og én i Ski kommune slik det fremkommer i forslaget fra Statens vegvesen.

 • 2. Det bes om en vurdering av om det er teknisk er mulig at et begrenset antall kjøretøy knyttet til konkrete husstander i Oslo kommune ved fylkesgrensesnittene ved Skillebekk og i Enebakkveien på sikt kan få fritak i den bommen de ellers må betale i når de kjører hjemmefra og videre inn i Oslo.

 • 3. Bomsnittene ved Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon kan påvirke bruken av innfartsparkeringene der. Bystyret understreker viktigheten av at tiltakene knyttet til bomring og innfartsparkering må virke sammen, og ikke mot hverandre. Det bes om at innfartsparkeringene på Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon gjøres tilgjengelig for trafikanter som kommer kjørende fra både Oslo og Akershus uten at de må passere angjeldende bomsnitt.

 • 4. Bomstasjonen (BG6) som i byrådssaken er foreslått plassert i Solheimsvegen i Lørenskog kommune flyttes til Karihaugveien i Oslo kommune i tråd med forslaget fra Statens vegvesen.

 • 5. Byrådet bes vurdere hvordan Maridalsveien mellom Gustav Jensens gate og Ring 2 kan tilrettelegges slik at beboerne på strekningen ikke må kjøre gjennom bomringen for å komme ut.

 • 6. Eksisterende bomstasjoner i Oslo bygges om for å tilpasses toveis innkreving slik det fremkommer av vedlegg 2.

 • 7. Oslo kommune slutter seg til følgende forutsetninger i takstsystemet:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale og elektronisk brikke får 20 prosent rabatt. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2

 • Ladbare hybrid i takstgruppe 1 prises som normaltakst, mens ladbare tunge kjøretøy i takstgruppe 2 får samme takst som Euro VI

 • Takstene evalueres og evt. justeres etter ett til to års drift slik at gjennomsnittlig inntekt pr. passering på 13 kroner (2016) opprettholdes

 • 8. Oslo kommune gir sin tilslutning til at arbeidet med etablering av nye bomstasjoner kan starte når nødvendige vedtak foreligger.

Akershus fylkeskommune behandlet saken i møte i fylkestinget 18. desember 2017 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Akershus fylkeskommune slutter seg til plasseringen av to nye bomstasjoner i Lørenskog kommune, to i Oppegård kommune og én i Ski kommune, samt 48 nye bomstasjoner i Oslo kommune, slik det framkommer i forslaget fra Statens vegvesen (vedlegg 3 og 4).

 • 2. Akershus fylkeskommune slutter seg til at eksisterende bomstasjoner i Oslo bygges om for å tilpasses toveis innkreving slik det framkommer av vedlegg 3.

 • 3. Akershus fylkeskommune slutter seg til følgende forutsetninger i takstsystemet:

 • 4. Kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale og elektronisk brikke får 20 prosent rabatt. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2

 • 5. Ladbare hybrid i takstgruppe 1 prises som normaltakst, mens ladbare tunge kjøretøy i takstgruppe 2 får samme takst som Euro VI

 • 6. Takstene evalueres og evt. justeres etter ca. ett til to års drift slik at gjennomsnittlig inntekt pr. passering på 13 kroner (2016) opprettholdes

 • 7. Akershus fylkeskommune slutter seg til at arbeidet med etablering av nye bomstasjoner kan starte når nødvendige vedtak foreligger.

 • 8. Bomsnittene ved Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon kan påvirke bruken av innfartsparkeringene der. Fylkestinget understreker viktigheten av at tiltakene knyttet til bomring og innfartsparkering må virke sammen, og ikke mot hverandre. Det bes om at innfartsparkeringene på Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon gjøres tilgjengelig for trafikanter som kommer kjørende fra Oslo og Akershus uten at de må passere angjeldende bomsnitt.

 • 9. Fylkestinget ber om at vurdering av prising av innfartsparkering sees i sammenheng med takst- og soneinndeling og plassering av bommene i bomringen.