Prop. 71 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

Proposisjonen følger opp Trygdekoordineringsutvalgets lovforslag. I proposisjonen foreslås det blant annet at inkorporeringen av trygdeforordningen og andre folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering endres. Det foreslås også at det innføres folkerettsmarkører i folketrygdloven, barnetrygdloven og kontantstøtteloven. Videre foreslås det å synliggjøre folkerettens betydning for oppholdskravene for rett til sykepenger, pleiepenger mv. og arbeidsavklaringspenger. I tillegg foreslås det endringer i en rekke andre berørte lover, herunder enkelte helselover og pensjonslover. Endringene i disse lovene innebærer blant annet at det settes inn en henvisning til de foreslåtte inkorporeringsbestemmelsene i folketrygdloven, av hensyn til synliggjøring og gjennomføring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget