Prop. 72 L (2022–2023)

Endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov om pensjonsordning for sykepleiere, lov om krigspensjonering for militærpersoner, lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner, lov om yrkesskadetrygd og lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse.

Forslagene gjelder tilpasninger av reglene for offentlig tjenestepensjon og personskadetrygd til omleggingen av regelverket for gjenlevendeytelser i folketrygden. Endringene i folketrygden, som etter planen skal tre i kraft 1. januar 2024, gjør det nødvendig med endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon og personskadetrygd siden ytelsene bygger på ytelsene fra folketrygden. Som en del av regelverket inngår reglene i samordningsloven om reduksjon av offentlig tjenestepensjon og personskadetrygd som følge av blant annet folketrygdens ytelser.

Det foreslås i proposisjonen regler om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 67 år med den nye omstillingsstønaden fra folketrygden. Departementet foreslår at tjenestepensjonen reduseres med et beløp som svarer til inntil tre fjerdedeler av folketrygdens grunnbeløp så lenge det løper en omstillingsstønad.

Departementet foreslår videre at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning samordnes med omstillingsstønaden når uførepensjonen er beregnet etter lav uføregrad, og det ikke foreligger noen uføreytelse fra folketrygden. Det foreslås at tjenestepensjonen reduseres med et beløp som svarer til inntil tre fjerdedeler av folketrygdens grunnbeløp så lenge det løper en omstillingsstønad.

For dem som er omfattet av ny alderspensjonsordning fra offentlig tjenestepensjonsordning, det vil si medlemmer født i 1963 eller senere, vil opptjeningstid i pensjonsordningen før 2020 gis som en oppsatt pensjonsrett. Denne ytelsen er en bruttoberegnet pensjon som kan tas ut tidligst fra fylte 62 år. Departementet foreslår at slik oppsatt brutto alderspensjon ikke skal samordnes med etterlatteytelsen fra folketrygden, verken en videreført gjenlevendeytelse som er tilstått før 2024, eller omstillingsstønad som er tilstått etter 2023.

I de tilfeller der gjenlevende har gjenlevendetillegg i uføretrygd eller alderspensjon fra folketrygden etter avdøde, innebærer reformen at det kun er gjenlevendes egenopptjente pensjon som skal reguleres årlig. Gjenlevendetillegget skal ikke reguleres. I disse tilfellene foreslår departementet at samordningsfradraget for folketrygdens ytelse fortsatt skal reguleres årlig, også den delen som knytter seg til gjenlevendetillegget.

Videre foreslås det at offentlig avtalefestet pensjon (AFP) etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse ikke kan ytes samtidig med overgangsstønad og omstillingsstønad fra folketrygden.

De øvrige endringene er lovtekniske endringer, blant annet som følge av omstruktureringen i folketrygdloven kapitlene 16 og 17.

Til dokumentets forside