Proposisjoner til Stortinget

Prop. 75 S (2022–2023)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75

Prop. 75 S gjelder samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75. Cedefop er et desentralisert EU-byrå med ansvar for å fremme og utvikle yrkesfaglig utdanning og opplæring. Senterets oppgaver omfatter å formidle kunnskap og erfaringer, bidra til politikkutvikling gjennom forskningsbaserte gjennomganger, og legge til rette for kunnskapsdeling mellom EU og nasjonale aktører. 

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget