Prop. 75 S (2022–2023)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75

Prop. 75 S gjelder samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75. Cedefop er et desentralisert EU-byrå med ansvar for å fremme og utvikle yrkesfaglig utdanning og opplæring. Senterets oppgaver omfatter å formidle kunnskap og erfaringer, bidra til politikkutvikling gjennom forskningsbaserte gjennomganger, og legge til rette for kunnskapsdeling mellom EU og nasjonale aktører. 

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget